رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد

8

#229859 رهن و اجاره خانه ویلایی 70 متری
مشهد، فداییان اسلام ( نخریسی )، سلیمانی منش 16

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 400 هزار تومان

#279063 رهن و اجاره خانه ویلایی 150 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو 28

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 4 میلیون تومان

#270621 رهن و اجاره خانه ویلایی 1250 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو1

رهن : 150 میلیون تومان
اجاره : 22 میلیون تومان

#279077 رهن و اجاره خانه ویلایی 345 متری
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان24

رهن : 250 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان

#270912 رهن و اجاره خانه ویلایی 100 متری
مشهد، کوثر جنوبی، کوثر جنوبی12

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان

#270696 رهن و اجاره خانه ویلایی 170 متری
مشهد، حافظیه، حافظيه11

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 4 میلیون تومان

#278893 رهن و اجاره خانه ویلایی 420 متری
مشهد، حافظیه، حافظیه5

رهن : 230 میلیون تومان
اجاره : 10 هزار تومان

#270711 رهن و اجاره خانه ویلایی 150 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی27

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان

#270723 رهن و اجاره خانه ویلایی 180 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پيروزي 23

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان

#279175 رهن و اجاره خانه ویلایی 1250 متری
مشهد، بلوار دانشجو، اوایل دانشجو

رهن : 150 میلیون تومان
اجاره : 22 میلیون تومان

#267401 رهن و اجاره خانه ویلایی 350 متری
مشهد، کوهسنگی، بهشتی ۳۸

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 10 هزار تومان

#279205 رهن و اجاره خانه ویلایی 430 متری
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان

رهن : 250 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان

#279206 رهن و اجاره خانه ویلایی 400 متری
مشهد، رضا ( احمدآباد )، رضا

رهن : 350 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان

#270782 رهن و اجاره خانه ویلایی 130 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت19

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان

#278720 رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، معلم، قانع 30

رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 200 هزار تومان

#278722 رهن و اجاره خانه ویلایی 97 متری
مشهد، معلم، وکیل اباد59 یا شریف 9

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان

#267230 رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 46

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 1,800 میلیون تومان

#270583 رهن و اجاره خانه ویلایی 95 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پيروزي20

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 700 هزار تومان

#269333 رهن و اجاره خانه ویلایی 220 متری
مشهد، بلوار فکوری، سرافراز 10

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2,950 میلیون تومان

#269368 رهن و اجاره خانه ویلایی 220 متری
مشهد، بلوار فکوری، سرافراز 10

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2,950 میلیون تومان

مشاورین متخصص در مشهد

املاک آرتا

املاك ازتا

مسکن شهریار

املاک عابدزاده

املاک اعتماد

مسکن سراسری آپادانا