ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#191786

فروش زمین 240 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، کوچه جوادیه

تراکم متوسط ,
شمالی ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
#200157

فروش مغازه و تجاری 13 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، ۱۷ شهریور

ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :169 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205409

فروش مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 7

آستان قدس ,
4 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :250 میلیون تومان | متری :11.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205408

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 21

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :540 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205407

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 37

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205406

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 54

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :485 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205405

فروش آپارتمان 103 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی 61

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :257.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205404

فروش آپارتمان 114 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 8

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :342 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205403

فروش آپارتمان 175 متری
مشهد، معلم، معلم 2١

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :577.500 میلیون تومان | متری :3.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205402

فروش آپارتمان 72 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی 37

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان | متری :1.940 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205401

فروش آپارتمان 149 متری
مشهد، بلوار آموزگار، آموزگار 14

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :290 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205400

فروش آپارتمان 112 متری
مشهد، بلوار آموزگار، آموزگار 32

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.520 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205399

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال آل احمد 72/20

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205398

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، معلم، معلم 17

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :560 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205397

فروش آپارتمان 64 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 29

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :3.130 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205396

فروش آپارتمان 164 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی 36

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :393.600 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205395

فروش آپارتمان 96 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی 50

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.670 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205394

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی 59

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205393

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 33

طبقه زیرزمین ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :155 میلیون تومان | متری :1.490 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205392

فروش آپارتمان 142 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز 5

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :310 میلیون تومان | متری :2.180 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205391

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 25

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :230 میلیون تومان | متری :2.710 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205390

فروش آپارتمان 170 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی 50

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :459 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205389

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 66

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان | متری :2.180 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205387

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال لاهوری 13

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2.670 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205385

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 46

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :125 میلیون تومان | متری :2.080 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205383

فروش زمین 410 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن

تراکم کم ,
جنوبی ,
کل :2.050 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205381

فروش آپارتمان 122 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن 31

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :1.970 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 2949

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)