ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد الهیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد الهیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#222971

فروش آپارتمان 91 متری
مشهد الهیه، سجادیه32 منجم4

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225982

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه 29

طبقه 3 و 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :227.500 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225891

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده الهیه، بوستان 29/2

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :70 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225875

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد الهیه، الهیه 7

طبقه 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :185 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225785

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده الهیه، الهیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225781

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده الهیه، بوستان 29/2

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#220301

فروش آپارتمان 84 متری
مشهد الهیه، محمدیه 10

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :178 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226060

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده الهیه، میثاق 10

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226055

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده الهیه، میثاق 12

طبقه 2 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :185 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225934

فروش آپارتمان 87 متری
مشهد محدوده الهیه، اقدسیه53

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :138 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225927

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه9

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225921

فروش آپارتمان 76 متری
مشهد محدوده الهیه، محمدیه13

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :112 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225813

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده الهیه، محمدیه 2

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :205 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#223129

فروش آپارتمان 93 متری
مشهد الهیه، الهیه6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :186 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#223121

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده الهیه، محمدیه2

طبقه 2 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :300 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#220542

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه 17/8

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#220537

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه17.اسدی2

طبقه 2 ,
4 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :215 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#219660

فروش آپارتمان 118 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه17..وام30میلیون دارد

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :230 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#219229

فروش آپارتمان 88 متری
مشهد الهیه، الهیه37..کفایی1//35میلیون وامدار

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :143 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#218675

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه3/2.حاشیه.نوساز

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :192 میلیون تومان | متری :2.050 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#214522

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان | متری :1.430 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#133943

فروش آپارتمان 93 متری
مشهد الهیه، اقدسيه 21

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :144 میلیون تومان | متری :1.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#215565

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد الهیه، مجیدیه 3

طبقه 1 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :280 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#193360

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد الهیه، الهیه22

طبقه 1 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :177 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225649

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه43

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :171.200 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#224872

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده الهیه، شهید دهقان

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :175 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 81

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص الهیه

goldenمشاور املاک سعید پروری,

مشاورین مسکن پارسیان
091175XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)