ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد الهیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد الهیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#189387

فروش آپارتمان 113 متری
مشهد محدوده الهیه، میثاق 10

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :209 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189383

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده الهیه، میثاق 6

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :198 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189159

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده الهیه، میثاق 10

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :214 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#188673

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد الهیه، نقویه چهاردهم

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :144 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#182737

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد الهیه، بلوار الهیه

طبقه 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :190 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#182567

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد الهیه، بلوار اقدسیه 21

طبقه 3 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :193.750 میلیون تومان | متری :1.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#182541

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد الهیه، بلوار اقدسیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :156.800 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#181942

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد الهیه، بلوار الهیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :108.750 میلیون تومان | متری :1.450 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#181039

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد الهیه، اقدسیه پنجاه و سه

طبقه 2 و 6 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :128.800 میلیون تومان | متری :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#178293

فروش آپارتمان 77 متری
مشهد الهیه، محمدیه

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :146.800 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189928

فروش آپارتمان 83 متری
مشهد محدوده الهیه، امیریه37

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :103.750 میلیون تومان | متری :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189927

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده الهیه، امیریه33

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189888

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده الهیه، امیریه37

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :108 میلیون تومان | متری :1.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#183165

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه 5

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :185 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#188128

فروش آپارتمان 200 متری
مشهد الهیه، حاشیه الهیه

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :475 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#184376

فروش آپارتمان 103 متری
مشهد محدوده الهیه، مجیدیه17/9

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :195 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#183885

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد الهیه، بلوار محمدیه

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189832

فروش آپارتمان 74 متری
مشهد الهیه، الهیه34

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :111 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189830

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده الهیه، محمدیه2/16

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189786

فروش آپارتمان 147 متری
مشهد محدوده الهیه، رحمانیه18

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :283.710 میلیون تومان | متری :1.930 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189784

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد محدوده الهیه، ميثاق5

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :1.480 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189783

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده الهیه، میثاق6

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :228 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189782

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده الهیه، اقدسیه53

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :182 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 161

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص الهیه

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهادر شهراز,

املاک این سو و آن سو
093883XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)