خرید فروش آپارتمان مشهد بزرگراه میثاق - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بزرگراه میثاق
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بزرگراه میثاق

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203877

فروش آپارتمان 77 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، اندیشه72

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :123 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203830

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، مجیدیه7

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :290 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203809

فروش آپارتمان 91 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، فلاحی8/10

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :155 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203755

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، فلاحی38/11

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :275 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203614

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، فلاحی38/16

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :224 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203425

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، اندیشه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :190 میلیون تومان | متری :1.520 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203421

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، اقدسیه3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :189 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203408

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، محمدیه6

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :243.750 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203363

فروش آپارتمان 91 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، مجیدیه3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.760 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203360

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد بزرگراه میثاق، بین میثاق12و14

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :118 میلیون تومان | متری :1.510 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203355

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، امیریه12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :135 میلیون تومان | متری :1.930 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203352

فروش آپارتمان 122 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، محمدیه6 نبش خسروی6

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :231.800 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203338

فروش آپارتمان 113 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، اقدسیه3 مجتمع آپادانا

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :203.400 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203251

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، مجیدیه13

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203244

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، امیریه1

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :255 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203241

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، الهیه4

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :190 میلیون تومان | متری :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203214

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، محمدیه6

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :243.750 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203209

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، امیر 3 تلگردی3

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :145 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203189

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، اقدسیه3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :189 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203183

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، اندیشه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :190 میلیون تومان | متری :1.520 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
#203011

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، آزاده 32

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
#202958

فروش آپارتمان 68 متری
مشهد محدوده بزرگراه میثاق، الهیه 6

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :122.400 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 73

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بزرگراه میثاق

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین محبوب,

مسکن کاخ
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)