خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امامت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امامت
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امامت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#203025

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 25

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :443.750 میلیون تومان | متری :3.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#145482

فروش آپارتمان 165 متری
مشهد بلوار امامت، امامت19

طبقه 1 و 3 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :510 میلیون تومان | متری :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#144489

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد بلوار امامت، جلال

طبقه 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :750 میلیون تومان | متری :4.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204792

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار امامت، امامت34

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204787

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار امامت، امامت1

طبقه 3 و 4 ,
3 خوابه ,
کل :615 میلیون تومان | متری :4.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204753

فروش آپارتمان 97 متری
مشهد بلوار امامت، اموزگار 41

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :255 میلیون تومان | متری :2.630 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204738

فروش آپارتمان 200 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 36

طبقه 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :800 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204668

فروش آپارتمان 91 متری
مشهد بلوار امامت، امامت32

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :249 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204547

فروش آپارتمان 200 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 36

طبقه 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :800 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204484

فروش آپارتمان 96 متری
مشهد بلوار امامت، امامت

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :330 میلیون تومان | متری :3.440 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204478

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 48

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :225 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204466

فروش آپارتمان 176 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، آموزگار 2

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :528 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204463

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 54

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :486 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204460

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 21

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :540 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#202586

فروش آپارتمان 155 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 39

طبقه همکف و 1 و 2 و 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :434 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#202556

فروش آپارتمان 76 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 50

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :225 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#196291

فروش آپارتمان 165 متری
مشهد بلوار امامت، امامت16

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :540 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#182926

فروش آپارتمان 94 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 18

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :399.500 میلیون تومان | متری :4.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#162168

فروش آپارتمان 185 متری
مشهد بلوار امامت، امامت12

طبقه 3 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#155013

فروش آپارتمان 86 متری
مشهد بلوار امامت، امامت9

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :260 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#148362

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد بلوار امامت، امامت12

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :575 میلیون تومان | متری :3.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#187639

فروش آپارتمان 193 متری
مشهد بلوار امامت، امامت3

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :810 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 104

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار امامت

goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید پیرنیا,

املاک پیرنیا
091581XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین جلودار,

هفت اقلیم
093924XXXXX(نمایش کامل)