ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امامت
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امامت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#210729

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، جلال ٥٨

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226040

فروش آپارتمان 174 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، جلال 3

طبقه همکف ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :626.400 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226037

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار امامت، آموزگار 29

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :405 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225834

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار امامت، امامت13 بعداز چهارراه اول

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225771

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 38

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :157 میلیون تومان | متری :2.240 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225766

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 52

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :310 میلیون تومان | متری :2.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225765

فروش آپارتمان 76 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 68

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :195 میلیون تومان | متری :2.570 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225764

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 42

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :195 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225760

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، جلال آل احمد 65

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :157.500 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225758

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 11

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :342 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225757

فروش آپارتمان 164 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 17

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان | متری :2.740 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225756

فروش آپارتمان 62 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، آموزگار 40

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان | متری :2.660 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225424

فروش آپارتمان 155 متری
مشهد بلوار امامت، امامت21

طبقه 1 و 2 و 4 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :496 میلیون تومان | متری :3.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225409

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار امامت، امامت13 بعداز چهارراه اول

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#207553

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 64

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :216 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225755

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 45

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :480 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225753

فروش آپارتمان 45 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، جلال آل احمد

طبقه 1 ,
15 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان | متری :6.670 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225751

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، آموزگار 4

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :400 میلیون تومان | متری :2.670 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225749

فروش آپارتمان 185 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 11

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :740 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225747

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، جلال آل احمد 59

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :145 میلیون تومان | متری :1.610 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225746

فروش آپارتمان 165 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 44

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :544.500 میلیون تومان | متری :3.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225682

فروش آپارتمان 77 متری
مشهد بلوار امامت، امامت ٥٨

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :175 میلیون تومان | متری :2.280 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225590

فروش آپارتمان 174 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، جلال 3

طبقه همکف ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :626.400 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225468

فروش آپارتمان 174 متری
مشهد محدوده بلوار امامت، جلال 3،

طبقه همکف ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :626.400 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225464

فروش آپارتمان 84 متری
مشهد بلوار امامت، امامت 74

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225329

فروش آپارتمان 200 متری
مشهد بلوار امامت، بلوار امامت36

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :740 میلیون تومان | متری :3.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225319

فروش آپارتمان 153 متری
مشهد بلوار امامت، امامت45

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :290.700 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 51

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار امامت

goldenمشاور املاک مجید پیرنیا,

املاک پیرنیا
091581XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی اصغر اکبری,

املاک ارشاد
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محسن آرزومندی,

املاک سادات
093630XXXXX(نمایش کامل)