خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امیریه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امیریه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار امیریه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#222971

فروش آپارتمان 91 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، سجادیه32 منجم4

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225934

فروش آپارتمان 87 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، اقدسیه53

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :138 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225620

فروش آپارتمان 112 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :128.800 میلیون تومان | متری :1.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225551

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37 مجتمع فرش مشهد

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :94 میلیون تومان | متری :1.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225550

فروش آپارتمان 103 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37 مجتمع امام رضا

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :134 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225537

فروش آپارتمان 103 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37 مجتمع امیرالمومنین

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :123.600 میلیون تومان | متری :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225368

فروش آپارتمان 112 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه37

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :128.800 میلیون تومان | متری :1.150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225347

فروش آپارتمان 77 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه31

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225116

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، سجادیه32 منجم 1

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان | متری :1.360 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225013

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه31

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :105 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224973

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه33

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :125 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224644

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد بلوار امیریه، بین15و17

طبقه 7 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :156 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224642

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار امیریه، نقویه44

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :132 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224610

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار امیریه، نقویه44

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :132 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224113

فروش آپارتمان 91 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، سجادیه32 منجم4

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#209821

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار امیریه، خسروی5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
کل :189 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223801

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار امیریه، نقویه44

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :132 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223772

فروش آپارتمان 91 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه33

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :127 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223608

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه15و17

طبقه 7 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :156 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223301

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد بلوار امیریه، امیریه15و17

طبقه 7 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :156 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 24

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار امیریه

goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک شهاب رفیعی,

املاک کاسپین
093522XXXXX(نمایش کامل)