خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#241659

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 55

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
کل :155 میلیون تومان | متری :1.720 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#230427

فروش آپارتمان 129 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 59

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :400 میلیون تومان | متری :3.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265429

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، رهایی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
کل :135 میلیون تومان | متری :2.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265426

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، بین 1و3

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :105 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264833

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار سرافرازان، نیاوران16

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :175 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264831

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار سرافرازان، راضی1/2

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264828

فروش آپارتمان 108 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز52

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :230 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#263682

فروش آپارتمان 137 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران 9،

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :360 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#198962

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، نماز ۳ مجتمع زیبای دماوند

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :184 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#257506

فروش آپارتمان 81 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 61

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :1.850 میلیون تومان | متری :150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#263400

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، صارمی 3

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :488 میلیون تومان | متری :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#236864

فروش آپارتمان 59 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 44

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :130 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#186499

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز13

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264212

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان 12

طبقه 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :378 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263644

فروش آپارتمان 66 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 38

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#216252

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، نوزده بهمن

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :142 میلیون تومان | متری :2.020 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#184906

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز13

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2.080 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#181861

فروش آپارتمان 89 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران 11

طبقه 6 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263382

فروش آپارتمان 97 متری
مشهد بلوار سرافرازان، راضی 2/5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :127 میلیون تومان | متری :1.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#230890

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار سرافرازان، حاشیه سرافراز13

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :220 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#171247

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران 10

طبقه -2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 46

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک جلال نوروزی,

گروه مشاورین املاک آرین
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی اصغر بهمنی زاده,

ونوس
093051XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهدی سلمانی رهنی,

املاک البرز
091506XXXXX(نمایش کامل)