ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#170002

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار سرافرازان، راضی 8/4

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :98 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188661

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی30

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188458

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، تقاطع دلاوران ونماز

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#186499

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز13

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#167159

فروش آپارتمان 117 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 40

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
کل :410 میلیون تومان | متری :3.540 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188301

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان13

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :275 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188240

فروش آپارتمان 64 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، صارمی3

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188239

فروش آپارتمان 77 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران 11

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188220

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی30

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188199

فروش آپارتمان 77 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران 43

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :127.050 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188119

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز9

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187961

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان13

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :275 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187904

فروش آپارتمان 77 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران 43

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :127.050 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#181861

فروش آپارتمان 89 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران 11

طبقه 6 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#172127

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان18

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :255 میلیون تومان | متری :2.040 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188047

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان 13

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :220 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#186365

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار سرافرازان، راضی 2/5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.330 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187785

فروش آپارتمان 96 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه38

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :267 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187762

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز9

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 78

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمدرضا صادقی,

آژانس مسکن 2000
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک جلال نوروزی,

گروه مشاورین املاک آرین
091552XXXXX(نمایش کامل)