خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#221313

فروش آپارتمان 113 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، نوزده بهمن

طبقه 2 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :342 میلیون تومان | متری :3.020 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226084

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز6

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :360 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226062

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشميه44

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :504 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226035

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، نماز 3 - مجتمع سهند

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :176 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226018

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، نبش فکوري79

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225949

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز6

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :360 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225937

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، خسروی2/3

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225433

فروش آپارتمان 72 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز7

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
کل :115 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225425

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، نبش فکوري79

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225415

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشميه44 نبش بهاران 1

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :504 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#221357

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 61

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :290 میلیون تومان | متری :2.760 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#219117

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 61

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :350 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#216252

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، نوزده بهمن

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :142 میلیون تومان | متری :2.020 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#211203

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 59

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
کل :260 میلیون تومان | متری :2.880 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225607

فروش آپارتمان 122 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثر جنوبی 22

طبقه 1 و 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :337 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225593

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، نماز 3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :176 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225586

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 12

طبقه 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :278 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225502

فروش آپارتمان 114 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، نماز28

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :262.200 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225489

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشميه44 کشوري4

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :245 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225461

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 12

طبقه 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :378 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 35

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک مهدی فروتن,

املاک برج سازان
091577XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی حمیدی,

املاک ونک
093037XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس رضا خوش کنار,

مسکن سراسری آپادانا
091589XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محسن زینلی,

مشاورین مسکن دلتا
093934XXXXX(نمایش کامل)