خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار شریعتی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار شریعتی
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار شریعتی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190679

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی45/5

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :147 میلیون تومان | متری :1.960 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190672

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی60/4

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :162 میلیون تومان | متری :2.030 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190243

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، استادیوسفی13

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :175 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#184903

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، انديشه 26

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190591

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، حسابی 17

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :255 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190590

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، حسابی 17

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :325 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#121789

فروش آپارتمان 84 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی 70

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :172 میلیون تومان | متری :2.050 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190583

فروش آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شاهد36

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
کل :118 میلیون تومان | متری :1.680 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190580

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی7

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :204 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190568

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، امامیه5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
19 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :1.660 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190519

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، بلواراماميه

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :312.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190446

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی4

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :320 میلیون تومان | متری :2.130 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190425

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، میثاق5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :95 میلیون تومان | متری :1.260 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190394

فروش آپارتمان 155 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، خيابان استاديوسفي

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :341 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190357

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی73

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :60 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190275

فروش آپارتمان 63 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، ادیب جنوبی17

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :105 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190274

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی7

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :204 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190273

فروش آپارتمان 73 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی10

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :125 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190258

فروش آپارتمان 57 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، یوسفیه9

طبقه 4 ,
1 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :45 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190251

فروش آپارتمان 65 متری
مشهد بلوار شریعتی، ابرار8/3

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :65 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190246

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی73

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :60 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#185989

فروش آپارتمان 155 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، استاديوسفي

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#185984

فروش آپارتمان 145 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شريعتي

طبقه 1 و 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :319 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#185982

فروش آپارتمان 127 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، استاد يوسفي

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 150

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار شریعتی

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهادر شهراز,

املاک این سو و آن سو
093883XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)