خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار محمدیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار محمدیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار محمدیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263292

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، میثاق 12/3

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :187.200 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263286

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، الهیه 7

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :187 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262723

فروش آپارتمان 68 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، الهیه25

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :70 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262719

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، میثاق12/3

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :187.200 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262710

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، الهیه7

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :187 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#257779

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد بلوار محمدیه، محمدیه6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#257580

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه3

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :290 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#252516

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه3/2..برندمعروف منطقه

طبقه 1 و 2 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :294 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262480

فروش آپارتمان 137 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه3/4

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :315 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262477

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، میثاق10/9

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :231 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262476

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، میثاق6/7

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :273 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262474

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :195 میلیون تومان | متری :2.120 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262472

فروش آپارتمان 127 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه17

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :222.250 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262470

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، میدان مجیدیه

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :180 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262469

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه17/6

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :285 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262466

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه9

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :198 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262462

فروش آپارتمان 88 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، الهیه7

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :140.800 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#244133

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، الهیه ۶

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#227556

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، میثاق 10

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :184 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#262419

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، اقدسیه15

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :288 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#252347

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه3/2

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :248 میلیون تومان | متری :2.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 56

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار محمدیه

goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آرش راد,

مسکن سراسری آزموده
091589XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهدی قویدل,

کانون مسکن الهیه
091526XXXXX(نمایش کامل)