خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار محمدیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار محمدیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار محمدیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225785

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، الهیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226060

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، میثاق 10

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226055

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، میثاق 12

طبقه 2 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :185 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225927

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه9

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225921

فروش آپارتمان 76 متری
مشهد بلوار محمدیه، محمدیه13

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :112 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225813

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد بلوار محمدیه، محمدیه 2

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :205 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#223129

فروش آپارتمان 93 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، الهیه6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :186 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#223121

فروش آپارتمان 140 متری
مشهد بلوار محمدیه، محمدیه2

طبقه 2 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :300 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#220537

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه17.اسدی2

طبقه 2 ,
4 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :215 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#219660

فروش آپارتمان 118 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه17..وام30میلیون دارد

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :230 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#218675

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه3/2.حاشیه.نوساز

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :192 میلیون تومان | متری :2.050 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#214522

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان | متری :1.430 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#193360

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، الهیه22

طبقه 1 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :177 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#218998

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، الهیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان | متری :18 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#206569

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225553

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، مجیدیه9

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :198 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225539

فروش آپارتمان 98 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، اقدسیه37 خوش منظر3

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :157 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225355

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، محمدیه2/3

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :205 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#212968

فروش آپارتمان 96 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه30

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :153 میلیون تومان | متری :1.590 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#210119

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، رحمانیه21

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :242 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#209785

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، منجم

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :135 میلیون تومان | متری :1.690 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225146

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار محمدیه، محمدیه ۵

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :170 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225251

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، اقدسیه43و45

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :140.250 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225243

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار محمدیه، چناری8

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :163.400 میلیون تومان | متری :1.720 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 40

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار محمدیه

goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آرش راد,

مسکن سراسری ایرانیان
091589XXXXX(نمایش کامل)