خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار نماز - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار نماز
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار نماز

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#263382

فروش آپارتمان 97 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، راضی 2/5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :127 میلیون تومان | متری :1.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262425

فروش آپارتمان 71 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه 91/3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :132 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#253597

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، نبش96

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :264 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#230890

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، حاشیه سرافراز13

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :220 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#171247

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، دلاوران 10

طبقه -2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262790

فروش آپارتمان 67 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، زیتون18،

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :80 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262772

فروش آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، نماز25

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262756

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، دلاوران21

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262717

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، نیاوران8

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :128 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#241828

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافرازان 9

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :337.500 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#241155

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، دلاوران20 نخل3 زیتون15

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :72 میلیون تومان | متری :1.440 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#183267

فروش آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، ابتدای نخل

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :90 میلیون تومان | متری :1.380 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#172127

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافرازان18

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :255 میلیون تومان | متری :2.040 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262540

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، ارغوان 9

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262538

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، دلاوران20

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262465

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه85

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :356.250 میلیون تومان | متری :2.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#225512

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، حاشیه ارغوان

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261960

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه85

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :356.250 میلیون تومان | متری :2.850 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261923

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، نبش ارغوان 9

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261915

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، دلاوران20

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :170 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261852

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافراز 15 نیاوران4

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261751

فروش آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه87

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :1 میلیارد تومان | متری :7.690 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#258269

فروش آپارتمان 102 متری
مشهد بلوار نماز، نماز 25

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#248624

فروش آپارتمان 83 متری
مشهد بلوار نماز، پیروزی 2/1

طبقه 9 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :188 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#233197

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، بهارستان

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#186499

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافراز13

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 50

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار نماز

goldenمشاور املاک مهندس رضا خوش کنار,

مسکن سراسری آپادانا
091589XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک اسماعیل رهبری,

املاک سراسری آپادانا
091599XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)