ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار نماز
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار نماز

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225512

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، حاشیه ارغوان

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#219288

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، فراز

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :240 میلیون تومان | متری :2.280 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225593

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، نماز 3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :176 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225502

فروش آپارتمان 114 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، نماز28

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :262.200 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225497

فروش آپارتمان 170 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، دلاوران10

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :450.500 میلیون تومان | متری :2.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225456

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، نماز 3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :176 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#224606

فروش آپارتمان 190 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه83

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :370 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225263

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافرازان 39

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :152 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224853

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافرازان 39

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :152 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#211500

فروش آپارتمان 58 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، چهارراه نماز - مجتمع پایداری

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :110 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#175122

فروش آپارتمان 87 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، خیابان زیتون

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :100 میلیون تومان | متری :1.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225209

فروش آپارتمان 58 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، B1.3 B1.2

طبقه 2 و 3 و 4 ,
1 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :185.600 میلیون تومان | متری :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225074

فروش آپارتمان 114 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، نماز28

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :262.200 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225072

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، دلاوران8

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :380 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225070

فروش آپارتمان 170 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، دلاوران10

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :450.500 میلیون تومان | متری :2.650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225068

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، فکوري 79،

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224980

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، دلاوران

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224940

فروش آپارتمان 73 متری
مشهد بلوار نماز، نماز27

طبقه 7 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :175.200 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224918

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافرازا39

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :178.500 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#207521

فروش آپارتمان 76 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، دلشاد

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
کل :135 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#206773

فروش آپارتمان 245 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، نارنج -- سر نبش راست

طبقه همکف و 1 و 2 و 3 ,
6 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :380 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#206768

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، آرمان 2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :112.500 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#192274

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد بلوار نماز، آرمان 12

طبقه همکف ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :220 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 40

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار نماز

goldenمشاور املاک مهندس رضا خوش کنار,

مسکن سراسری آپادانا
091589XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محسن زینلی,

مشاورین مسکن دلتا
093934XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک خانی
093535XXXXX(نمایش کامل)