خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار نماز - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار نماز
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار نماز

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#170002

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، راضی 8/4

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :98 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188689

فروش آپارتمان 71 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه91/3

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :142 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188458

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، تقاطع دلاوران ونماز

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188437

فروش آپارتمان 55 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، رادان 3

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :71 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188272

فروش آپارتمان 114 متری
مشهد بلوار نماز، نماز28

طبقه 9 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :251.900 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#187920

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، پایداری 9/2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#186499

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافراز13

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188530

فروش آپارتمان 405 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه87

طبقه 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :371.250 میلیون تومان | متری :2.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188403

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه 87

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :371.250 میلیون تومان | متری :2.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188362

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، زيتون13

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188301

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافرازان13

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :275 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188262

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه91

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188239

فروش آپارتمان 77 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، دلاوران 11

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :180 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188234

فروش آپارتمان 97 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه81

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :290 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188224

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، زیتون5

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :83 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188208

فروش آپارتمان 71 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه91/3

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :142 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188199

فروش آپارتمان 77 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، دلاوران 43

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :127.050 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188119

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافراز9

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187961

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافرازان13

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :275 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187946

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه 91/1

طبقه 1 و 2 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187904

فروش آپارتمان 77 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، دلاوران 43

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :127.050 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 65

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار نماز

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس رضا خوش کنار,

مسکن سراسری آپادانا
091589XXXXX(نمایش کامل)