خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار نماز - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار نماز
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار نماز

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#198013

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، بلوارپایداری پشت حاشیه

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :120 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#186499

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافراز13

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205210

فروش آپارتمان 220 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، شهرک آزادگان

طبقه 1 و 2 ,
4 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :484 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205160

فروش آپارتمان 55 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافرازان 25 نیاوران16

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :90 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205077

فروش آپارتمان 220 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، شهرک آزادگان

طبقه 1 و 2 ,
4 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :484 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205048

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، شهرک آزادگان

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :187.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205045

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، شهرک آزادگان

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204989

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافراز13

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :102 میلیون تومان | متری :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204952

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافراز13

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :102 میلیون تومان | متری :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204505

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، شهرک آزادگان

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204491

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافرازان42 رادان4

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :125 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204122

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافرازان13

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :80 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204094

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، شهرک آزادگان

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :187.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204081

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، شهرک آزادگان

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#201093

فروش آپارتمان 55 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، غزال

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :68 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#184906

فروش آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافراز13

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2.080 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#199384

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، هاشمیه 87

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :315 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#191174

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، رازی 2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :242 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#179866

فروش آپارتمان 136 متری
مشهد محدوده بلوار نماز، سرافرازان 45

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :238 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 65

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار نماز

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)