ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#186499

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، سرافراز13

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#171861

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 63

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :285 میلیون تومان | متری :2.710 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#167159

فروش آپارتمان 117 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 40

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
کل :410 میلیون تومان | متری :3.540 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188530

فروش آپارتمان 405 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه87

طبقه 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :371.250 میلیون تومان | متری :2.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188504

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 20 - مجتمع بلوط

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :374.500 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188420

فروش آپارتمان 163 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان 11

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :460 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188403

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 87

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :371.250 میلیون تومان | متری :2.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188373

فروش آپارتمان 285 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 8

طبقه 1 ,
4 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.430 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188363

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 26

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :495 میلیون تومان | متری :4.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188355

فروش آپارتمان 180 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 14

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :720 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188311

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه20

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :374.500 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188301

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، سرافرازان13

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :275 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188270

فروش آپارتمان 135 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثر 39/3

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :324 میلیون تومان | متری :2.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188262

فروش آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه91

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :165 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188261

فروش آپارتمان 129 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه65

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :480 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188234

فروش آپارتمان 97 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه81

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :290 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188208

فروش آپارتمان 71 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه91/3

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :142 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188119

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، سرافراز9

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187961

فروش آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، سرافرازان13

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :275 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187946

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 91/1

طبقه 1 و 2 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :450 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187901

فروش آپارتمان 107 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه20

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :374.500 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 201

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار هاشمیه

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)