خرید فروش آپارتمان مشهد قاسم آباد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش آپارتمان مشهد قاسم آباد
در حال جستجو ...

خرید فروش آپارتمان مشهد قاسم آباد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#204931

فروش آپارتمان 103 متری
مشهد قاسم آباد، رفیعی 14

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :175 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204929

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد قاسم آباد، شریعتی

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204904

فروش آپارتمان 83 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، حسابی شمالی 2 موقعیت عالی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204875

فروش آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شریعتی 76

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :175 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204870

فروش آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شاهد 30

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204239

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد قاسم آباد، نرگس 1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204236

فروش آپارتمان 68 متری
مشهد قاسم آباد، رفیعی 10

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :132 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204017

فروش آپارتمان 78 متری
مشهد قاسم آباد، شریعتی 60

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :118 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204015

فروش آپارتمان 113 متری
مشهد قاسم آباد، شریعتی 60

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :140 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204013

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد قاسم آباد، شریعتی 58

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :178 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204012

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد قاسم آباد، رفیعی 12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204008

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد قاسم آباد، رفیعی 14

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :132 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#201105

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، بهورز

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :155 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#198972

فروش آپارتمان 104 متری
مشهد قاسم آباد، رفیعی 12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :205 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#198960

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد قاسم آباد، شاهد

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
کل :400 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#198615

فروش آپارتمان 144 متری
مشهد قاسم آباد، شاهد مروارید

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :290 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#198531

فروش آپارتمان 92 متری
مشهد قاسم آباد، مروارید

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :175 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#198503

فروش آپارتمان 160 متری
مشهد قاسم آباد، شریعتی 43

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
کل :360 میلیون تومان | متری :2.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204842

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد قاسم آباد، امامیه3

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204839

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد قاسم آباد، رازی 17/1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :230 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204746

فروش آپارتمان 75 متری
مشهد قاسم آباد، رفیعی12

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :110 میلیون تومان | متری :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204729

فروش آپارتمان 150 متری
مشهد قاسم آباد، رفیعی6

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :295 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204724

فروش آپارتمان 105 متری
مشهد قاسم آباد، رفیعی12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :200 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204667

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، اندیشه6/1

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :198 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204642

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، رفیعی1

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
کل :112 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204638

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، اندیشه 71 مشكینی21

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :68 میلیون تومان | متری :1.360 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204595

فروش آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، مشكینی23

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204592

فروش آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، یوسفیه6/1

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :42 میلیون تومان | متری :840 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204429

فروش آپارتمان 82 متری
مشهد قاسم آباد، فجر3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :176 میلیون تومان | متری :2.140 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 297

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص قاسم آباد

goldenمشاور املاک حسین محبوب,

مسکن کاخ
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید محمد قلیزاده,

مشاورین املاک آریایی
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک نیما جلال احمدی,

املاک مجد
091540XXXXX(نمایش کامل)