خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#177644

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 13

1 طبقه ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264381

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، كوثر جنوبی17

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#227428

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، میدان حر

1 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :1.700 میلیارد تومان | متری :85 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#250531

فروش خانه ویلایی 213 متری
مشهد بلوار سرافرازان، پایداری1

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :580 میلیون تومان | متری :2.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262735

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثرجنوبی 16-نبش چهارراه اول،

2 طبقه ,
6 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262730

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، كوثر جنوبی17

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262369

فروش خانه ویلایی 210 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران 27

2 طبقه ,
4 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261753

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، حاشيه

3 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#137301

فروش خانه ویلایی 255 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی 20 علیزاده 4

2 طبقه ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#210682

فروش خانه ویلایی 180 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران 20

3 طبقه ,
5 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :490 میلیون تومان | متری :1.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261396

فروش خانه ویلایی 210 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران 27،

2 طبقه ,
4 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#260961

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، بین36و38

3 طبقه ,
6 خوابه ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#257872

فروش خانه ویلایی 206 متری
مشهد بلوار سرافرازان، نرسیده به پایداری1

2 طبقه ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :1.100 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#257899

فروش خانه ویلایی 192 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان 13

2 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
#257474

فروش خانه ویلایی 102 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز13

1 طبقه ,
1 خوابه ,
22 سال ساخت ,
کل :270 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/27
#257304

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان 14

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/25
#255867

فروش خانه ویلایی 85 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان

1 طبقه ,
1 خوابه ,
کل :220 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/23
#253365

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، بین حق شناس1و3

2 طبقه ,
4 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/22
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 17

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک جلال نوروزی,

گروه مشاورین املاک آرین
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی اصغر بهمنی زاده,

ونوس
093051XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهدی سلمانی رهنی,

املاک البرز
091506XXXXX(نمایش کامل)