خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264894

فروش خانه ویلایی 333 متری
مشهد بلوار فکوری، فکوری 2

1 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264863

فروش خانه ویلایی 192 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تیر 32

4 طبقه ,
8 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :2.200 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264856

فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد شیرازی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264847

فروش خانه ویلایی 500 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تیر19

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :2 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264684

فروش خانه ویلایی 190 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ویلا5

1 طبقه ,
5 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :760 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264682

فروش خانه ویلایی 375 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تیر19

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264174

فروش خانه ویلایی 267 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد50

1 طبقه ,
3 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :500 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#263655

فروش خانه ویلایی 206 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد شیرازی

1 طبقه ,
30 سال ساخت ,
کل :860 میلیون تومان | متری :4.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#260787

فروش خانه ویلایی 375 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تیر19

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#260781

فروش خانه ویلایی 190 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ویلا5

1 طبقه ,
5 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :760 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#177644

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافراز 13

1 طبقه ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264381

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، كوثر جنوبی17

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264203

فروش خانه ویلایی 160 متری
مشهد بلوار فکوری، بین فکوری 9و11

2 طبقه ,
4 خوابه ,
21 سال ساخت ,
کل :1.250 میلیارد تومان | متری :6.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264173

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، اقبال21

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263608

فروش خانه ویلایی 50 متری
مشهد بلوار فکوری، فکوری72

3 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :290 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#230887

فروش خانه ویلایی 208 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هنرستان33

1 طبقه ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :700 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#227428

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، میدان حر

1 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :1.700 میلیارد تومان | متری :85 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#250531

فروش خانه ویلایی 213 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، پایداری1

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :580 میلیون تومان | متری :2.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263368

فروش خانه ویلایی 155 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد شیرازی 2

1 طبقه ,
2 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 47

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار فکوری

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمیدرضا براتی مشهدی,

املاک براتی
091564XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک جاسم هوشیار,

املاک هوشیار
091500XXXXX(نمایش کامل)