خرید فروش خانه ویلایی مشهد رضاشهر - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد رضاشهر
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد رضاشهر

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264872

فروش خانه ویلایی 80 متری
مشهد محدوده رضاشهر، زیتون 1/1،

2 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :225 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#262671

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده رضاشهر، خ 2/1

3 طبقه ,
4 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.420 میلیارد تومان | متری :4.670 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264556

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده رضاشهر، نوفل2/1

2 طبقه ,
4 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264172

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده رضاشهر، نوفل2/1

2 طبقه ,
4 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263608

فروش خانه ویلایی 50 متری
مشهد محدوده رضاشهر، فکوری72

3 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :290 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#178804

فروش خانه ویلایی 284 متری
مشهد رضاشهر، خاقانی11

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :3.870 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#250531

فروش خانه ویلایی 213 متری
مشهد محدوده رضاشهر، پایداری1

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :580 میلیون تومان | متری :2.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262732

فروش خانه ویلایی 160 متری
مشهد محدوده رضاشهر، (شهرک طالقانی) بهارستان5

1 طبقه ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262623

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده رضاشهر، نوفل 2

2 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262369

فروش خانه ویلایی 210 متری
مشهد محدوده رضاشهر، دلاوران 27

2 طبقه ,
4 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#244379

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده رضاشهر، رضوی22

1 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#161603

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد رضاشهر، حاشیه رضوی

2 طبقه ,
4 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :2.800 میلیارد تومان | متری :5.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#137301

فروش خانه ویلایی 255 متری
مشهد محدوده رضاشهر، پیروزی 20 علیزاده 4

2 طبقه ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#218222

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد رضاشهر، شهرک طالقانی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :375 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#210682

فروش خانه ویلایی 180 متری
مشهد محدوده رضاشهر، دلاوران 20

3 طبقه ,
5 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :490 میلیون تومان | متری :1.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#178822

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد رضاشهر، انوری

2 طبقه ,
5 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.800 میلیارد تومان | متری :3.550 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261396

فروش خانه ویلایی 210 متری
مشهد محدوده رضاشهر، دلاوران 27،

2 طبقه ,
4 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#161820

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد رضاشهر، حاشیه رضوی

1 طبقه ,
4 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#153614

فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد رضاشهر، رودکی

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.750 میلیارد تومان | متری :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 16

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص رضاشهر

goldenمشاور املاک محمد محمدی شاه وردی,

کارگزاری سراسری املاک شاه وردی
091518XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک اسماعیل رهبری,

املاک سراسری آپادانا
091599XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید تابنده پور,

املاک فرزانه
091595XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمیدرضا براتی مشهدی,

املاک براتی
091564XXXXX(نمایش کامل)