خرید فروش خانه ویلایی مشهد پایداری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش خانه ویلایی مشهد پایداری
در حال جستجو ...

خرید فروش خانه ویلایی مشهد پایداری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#206481

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد محدوده پایداری، زیتون

1 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :255 میلیون تومان | متری :1.880 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225103

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافرازان22

1 طبقه ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
کل :480 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224281

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده پایداری، پايداري5/2،

1 طبقه ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :465 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#192312

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد پایداری، رهایی 9

1 طبقه ,
2 خوابه ,
19 سال ساخت ,
کل :580 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223858

فروش خانه ویلایی 68 متری
مشهد محدوده پایداری، نخل17،

4 طبقه ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223844

فروش خانه ویلایی 110 متری
مشهد محدوده پایداری، رهايي8 شاملو12،

1 طبقه ,
1 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :295 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#221741

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد محدوده پایداری، دلاوران20

1 طبقه ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :260 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/30
#221035

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد محدوده پایداری، دلاوران20

1 طبقه ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :260 میلیون تومان | متری :1.950 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
#220361

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد محدوده پایداری، رهایی 5

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :520 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
#220036

فروش خانه ویلایی 196 متری
مشهد محدوده پایداری، رهايي

1 طبقه ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :460 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/25
#217481

فروش خانه ویلایی 206 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافرازان

2 طبقه ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :1.100 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/23
#218452

فروش خانه ویلایی 210 متری
مشهد محدوده پایداری، دلاوران 27

2 طبقه ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/23
#217766

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد محدوده پایداری، رهایی 5

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :530 میلیون تومان | متری :2.560 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/21
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/21
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/20
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/20
#217358

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد محدوده پایداری، رهایی 5

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :540 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/20
#217064

فروش خانه ویلایی 185 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافراز 13

1 طبقه ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :530 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/20
#217062

فروش خانه ویلایی 192 متری
مشهد محدوده پایداری، سرافرازان ۱۳

2 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/20
#215859

فروش خانه ویلایی 102 متری
مشهد محدوده پایداری، رهایی

1 طبقه ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/15
#214364

فروش خانه ویلایی 85 متری
مشهد محدوده پایداری، رهايي ٤

1 طبقه ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :240 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#210682

فروش خانه ویلایی 180 متری
مشهد محدوده پایداری، دلاوران 20

3 طبقه ,
5 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :560 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213311

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده پایداری، رهایی2و4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :630 میلیون تومان | متری :3.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 7

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص پایداری

goldenمشاور املاک صادق شیخی زاده,

املاک البرز
091591XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس رضا خوش کنار,

مسکن سراسری آپادانا
091589XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محسن زینلی,

مشاورین مسکن دلتا
093934XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد محمدی شاه وردی,

کارگزاری سراسری املاک شاه وردی
091518XXXXX(نمایش کامل)