خرید فروش مغازه و تجاری مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش مغازه و تجاری مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش مغازه و تجاری مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#213421

فروش مغازه و تجاری 24 متری
مشهد، طبرسی (بلوار اول)، مجتمع شارستان طبرسی

ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :517 میلیون تومان | متری :22 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226067

فروش مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز 38

سرقفلی ,
مجوز تجاری دائم ,
8 متر طول بر ,
کل :300 میلیون تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226032

فروش مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز 38

سرقفلی ,
مجوز تجاری دائم ,
4 متر طول بر ,
کل :300 میلیون تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226020

فروش مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز 38

سرقفلی ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :300 میلیون تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225983

فروش مغازه و تجاری 22 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر31/4

ملکی ,
5 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :147 میلیون تومان | متری :7 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225978

فروش مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، ورودی ترمینال

,
3 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :500 میلیون تومان | متری :25 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225438

فروش مغازه و تجاری 100 متری
مشهد، بلوار سجاد، چهارراه خيام مقابل مسکن شهرسازي،

ملکی ,
16 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :7 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225435

فروش مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، نبش دانش آموز 38

سرقفلی ,
مجوز تجاری دائم ,
8 متر طول بر ,
کل :300 میلیون تومان | متری :10 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225405

فروش مغازه و تجاری 6 متری
مشهد، تقی آباد، تقی آباد

6 دانگ ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :140 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225404

فروش مغازه و تجاری 19 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، ایرج سیدرضی

سرقفلی ,
نوساز ,
کل :180 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225403

فروش مغازه و تجاری 22 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر31/4

6 دانگ ملکی ,
5 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :147 میلیون تومان | متری :7 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225726

فروش مغازه و تجاری 240 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین

ملکی ,
13 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :5.900 میلیارد تومان | متری :25 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225725

فروش مغازه و تجاری 70 متری
مشهد، خیابان خسروی نو ( اندرزگو )، حاشیه خسروی

ملکی ,
16 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :1.650 میلیارد تومان | متری :25 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#215177

فروش مغازه و تجاری 58 متری
مشهد، بلوار مصلی، مصلی 3

ملکی ,
15 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :2 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#143753

فروش مغازه و تجاری 28 متری
مشهد، خیابان شیرازی، بازار نگین

ملکی ,
نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :1.680 میلیارد تومان | متری :60 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225628

فروش مغازه و تجاری 36 متری
مشهد، فرامرز عباسی، کيان سنتر2

سرقفلی ,
2 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :1.080 میلیارد تومان | متری :30 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225612

فروش مغازه و تجاری 16 متری
مشهد، فرامرز عباسی، کيان سنتر 1

سرقفلی ,
17 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :240 میلیون تومان | متری :15 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225481

فروش مغازه و تجاری 36 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز عباسی

سرقفلی ,
2 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :1.080 میلیارد تومان | متری :30 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225476

فروش مغازه و تجاری 16 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز عباسی

سرقفلی ,
17 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :240 میلیون تومان | متری :15 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#224859

فروش مغازه و تجاری 26 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، خیابان نواب صفوی

ملکی ,
2 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :700 میلیون تومان | متری :27 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225136

فروش مغازه و تجاری 12 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافراز 15

قولنامه ای ,
3 متر طول بر ,
کل :46.800 میلیون تومان | متری :3.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225081

فروش مغازه و تجاری 25 متری
مشهد، بلوار فکوری، فکوری11

ملکی ,
9 سال ساخت ,
کل :107 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225054

فروش مغازه و تجاری 24 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافرازان

وکالتی ,
کل :70 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225033

فروش مغازه و تجاری 21 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تير31/4،

ملکی ,
5 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :147 میلیون تومان | متری :7 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 58

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

مشاورین مسکن پارسیان
091175XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)