خرید فروش هتل و هتل آپارتمان مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش هتل و هتل آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش هتل و هتل آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#141096

فروش هتل و هتل آپارتمان 3000 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

41 واحدی ,
زمین 400 متری ,
کل :36 میلیارد تومان | متری :12 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#120895

فروش هتل و هتل آپارتمان 1500 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، دانش

30 واحدی ,
زمین 250 متری ,
کل :18 میلیارد تومان | متری :12 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265419

فروش هتل و هتل آپارتمان 604 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 5

12 واحدی ,
زمین 98 متری ,
کل :3.500 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265388

فروش هتل و هتل آپارتمان 1200 متری
مشهد، خیابان خسروی نو ( اندرزگو )، سرشور

60 واحدی ,
زمین 300 متری ,
کل :8 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#258194

فروش هتل و هتل آپارتمان 1251 متری
مشهد، خیابان سرشور، سرشور 28

24 واحدی ,
زمین 270 متری ,
کل :6.500 میلیارد تومان | متری :5.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#239003

فروش هتل و هتل آپارتمان 4200 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

56 واحدی ,
زمین 550 متری ,
کل :60 میلیارد تومان | متری :15 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#203739

فروش هتل و هتل آپارتمان 2165 متری
مشهد، خیابان دانش، دانش

32 واحدی ,
زمین 665 متری ,
کل :18 میلیارد تومان | متری :8.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#189135

فروش هتل و هتل آپارتمان 5000 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، هفده شهریور

80 واحدی ,
زمین 1000 متری ,
کل :26 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#120974

فروش هتل و هتل آپارتمان 7100 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 2

90 واحدی ,
زمین 800 متری ,
کل :142 میلیارد تومان | متری :20 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#42278

فروش هتل و هتل آپارتمان 4410 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

50 واحدی ,
زمین 535 متری ,
کل :55 میلیارد تومان | متری :12.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#210380

فروش هتل و هتل آپارتمان 550 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، امام رضا

9 واحدی ,
زمین 120 متری ,
کل :6 میلیارد تومان | متری :11 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#110991

فروش هتل و هتل آپارتمان 1550 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

30 واحدی ,
زمین 335 متری ,
کل :14 میلیارد تومان | متری :8.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#46909

فروش هتل و هتل آپارتمان 4200 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

60 واحدی ,
زمین 600 متری ,
کل :50 میلیارد تومان | متری :16 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#46591

فروش هتل و هتل آپارتمان 1350 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، هویزه

20 واحدی ,
زمین 360 متری ,
کل :10 میلیارد تومان | متری :8.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263564

فروش هتل و هتل آپارتمان 4500 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 9

70 واحدی ,
زمین 450 متری ,
کل :35 میلیارد تومان | متری :8 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#262614

فروش هتل و هتل آپارتمان 3000 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 35

40 واحدی ,
زمین 460 متری ,
کل :12 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#63649

فروش هتل و هتل آپارتمان 1000 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 46

20 واحدی ,
زمین 250 متری ,
کل :8 میلیارد تومان | متری :8 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#161092

فروش هتل و هتل آپارتمان 1100 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، چهاراه دانش

30 واحدی ,
زمین 250 متری ,
کل :4.500 میلیارد تومان | متری :4.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/27
#120084

فروش هتل و هتل آپارتمان 4.300 هکتاری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، فلکه اب

100 واحدی ,
زمین 3500 متری ,
کل :2000 میلیارد تومان | متری :46 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/27
#257057

فروش هتل و هتل آپارتمان 250 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا3

9 واحدی ,
زمین 94 متری ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :9.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/26
#256731

فروش هتل و هتل آپارتمان 1323 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، خسروی

12 واحدی ,
زمین 639 متری ,
کل :15 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/25
#256123

فروش هتل و هتل آپارتمان 900 متری
مشهد، چهارراه شهدا، خیابان آیت الله بهجت

18 واحدی ,
زمین 200 متری ,
کل :7 میلیارد تومان | متری :1.500 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/24
#237474

فروش هتل و هتل آپارتمان 6.500 هکتاری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، هتل 5 ستاره

330 واحدی ,
زمین 5000 متری ,
کل :1350 میلیارد تومان | متری :23 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/24
#253449

فروش هتل و هتل آپارتمان 900 متری
مشهد، چهارراه شهدا، خیابان آیت الله بهجت

18 واحدی ,
زمین 170 متری ,
کل :7.500 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/23
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 4

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)