خرید فروش هتل و هتل آپارتمان مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش هتل و هتل آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش هتل و هتل آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#120895

فروش هتل و هتل آپارتمان 1500 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، دانش

30 واحدی ,
زمین 250 متری ,
کل :18 میلیارد تومان | متری :12 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#120324

فروش هتل و هتل آپارتمان 2340 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، باب الجواد

33 واحدی ,
زمین 280 متری ,
کل :50 میلیارد تومان | متری :17 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225999

فروش هتل و هتل آپارتمان 1.500 هکتاری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، نزدیک حرم

150 واحدی ,
زمین 2000 متری ,
کل :550 میلیارد تومان | متری :40 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#120899

فروش هتل و هتل آپارتمان 3000 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، امام رضا 2

62 واحدی ,
زمین 320 متری ,
کل :35 میلیارد تومان | متری :12 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#46909

فروش هتل و هتل آپارتمان 4200 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

60 واحدی ,
زمین 600 متری ,
کل :70 میلیارد تومان | متری :16 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#46591

فروش هتل و هتل آپارتمان 1350 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، هویزه

20 واحدی ,
زمین 360 متری ,
کل :10 میلیارد تومان | متری :8.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#210380

فروش هتل و هتل آپارتمان 550 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، امام رضا

9 واحدی ,
زمین 120 متری ,
کل :6 میلیارد تومان | متری :11 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#203739

فروش هتل و هتل آپارتمان 2165 متری
مشهد، خیابان دانش، دانش

32 واحدی ,
زمین 665 متری ,
کل :18 میلیارد تومان | متری :8.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#192570

فروش هتل و هتل آپارتمان 1600 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 29

24 واحدی ,
زمین 310 متری ,
کل :12.700 میلیارد تومان | متری :8 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#120974

فروش هتل و هتل آپارتمان 7100 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 2

90 واحدی ,
زمین 800 متری ,
کل :142 میلیارد تومان | متری :20 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#110991

فروش هتل و هتل آپارتمان 1550 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

30 واحدی ,
زمین 335 متری ,
کل :14 میلیارد تومان | متری :8.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#39388

فروش هتل و هتل آپارتمان 3200 متری
مشهد، خیابان دانش، عنصری 12

44 واحدی ,
زمین 344 متری ,
کل :16.640 میلیارد تومان | متری :5.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#189135

فروش هتل و هتل آپارتمان 5000 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، هفده شهریور

80 واحدی ,
زمین 1000 متری ,
کل :26 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#141096

فروش هتل و هتل آپارتمان 3000 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

41 واحدی ,
زمین 400 متری ,
کل :36 میلیارد تومان | متری :12 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#42278

فروش هتل و هتل آپارتمان 4410 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

50 واحدی ,
زمین 535 متری ,
کل :55 میلیارد تومان | متری :12.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224874

فروش هتل و هتل آپارتمان 8270 متری
مشهد، آیت الله بهجت، چهار راه زرینه

164 واحدی ,
زمین 967 متری ,
کل :65 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#223921

فروش هتل و هتل آپارتمان 1000 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، شیخ طوسی

17 واحدی ,
زمین 250 متری ,
کل :12 میلیارد تومان | متری :12 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#106110

فروش هتل و هتل آپارتمان 2800 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 2

50 واحدی ,
زمین 400 متری ,
کل :25 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
#106247

فروش هتل و هتل آپارتمان 2200 متری
مشهد، خیابان دانش، دانش 12

29 واحدی ,
زمین 300 متری ,
کل :30 میلیارد تومان | متری :13.640 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
#105868

فروش هتل و هتل آپارتمان 4270 متری
مشهد، شهید اندرزگو ( خسروی )، خسروی

56 واحدی ,
زمین 1208 متری ,
کل :67 میلیارد تومان | متری :17 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
#54613

فروش هتل و هتل آپارتمان 6100 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

120 واحدی ,
زمین 675 متری ,
کل :60 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
#219710

فروش هتل و هتل آپارتمان 950 متری
مشهد، خیابان سرشور، سرشور 28

10 واحدی ,
زمین 140 متری ,
کل :5 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/26
#206161

فروش هتل و هتل آپارتمان 4500 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، امام رضا

45 واحدی ,
زمین 800 متری ,
کل :30 میلیارد تومان | متری :7 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#204582

فروش هتل و هتل آپارتمان 3300 متری
مشهد، چهارراه شهدا، چهار باغ

82 واحدی ,
زمین 610 متری ,
کل :110 میلیارد تومان | متری :34 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 3

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

مشاورین مسکن پارسیان
091175XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)