خرید فروش هتل و هتل آپارتمان مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش هتل و هتل آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش هتل و هتل آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#120324

فروش هتل و هتل آپارتمان 2340 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، باب الجواد

33 واحدی ,
زمین 280 متری ,
کل :40 میلیارد تومان | متری :17 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#82399

فروش هتل و هتل آپارتمان 1800 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 33

21 واحدی ,
زمین 330 متری ,
کل :9 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#46909

فروش هتل و هتل آپارتمان 4200 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

60 واحدی ,
زمین 600 متری ,
کل :70 میلیارد تومان | متری :16 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#42278

فروش هتل و هتل آپارتمان 4410 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

50 واحدی ,
زمین 535 متری ,
کل :55 میلیارد تومان | متری :12.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#120895

فروش هتل و هتل آپارتمان 1500 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، دانش

30 واحدی ,
زمین 250 متری ,
کل :18 میلیارد تومان | متری :12 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#110991

فروش هتل و هتل آپارتمان 1550 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

30 واحدی ,
زمین 335 متری ,
کل :14 میلیارد تومان | متری :8.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#105285

فروش هتل و هتل آپارتمان 750 متری
مشهد، خیابان دانش، دانش 8

20 واحدی ,
زمین 150 متری ,
کل :5 میلیارد تومان | متری :7 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188160

فروش هتل و هتل آپارتمان 2100 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، امام رضا 40

12 واحدی ,
زمین 256 متری ,
کل :15 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#149331

فروش هتل و هتل آپارتمان 2.200 هکتاری
مشهد، شارستان رضوی، شارستان هتل 5 ستاره

113 واحدی ,
زمین 3431 متری ,
کل :300 میلیارد تومان | متری :14 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#141096

فروش هتل و هتل آپارتمان 3000 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

41 واحدی ,
زمین 400 متری ,
کل :36 میلیارد تومان | متری :12 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#120974

فروش هتل و هتل آپارتمان 7100 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 2

90 واحدی ,
زمین 800 متری ,
کل :142 میلیارد تومان | متری :20 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#120899

فروش هتل و هتل آپارتمان 3000 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، امام رضا 2

62 واحدی ,
زمین 320 متری ,
کل :35 میلیارد تومان | متری :12 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#46591

فروش هتل و هتل آپارتمان 1350 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، هویزه

20 واحدی ,
زمین 360 متری ,
کل :10 میلیارد تومان | متری :8.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#104620

فروش هتل و هتل آپارتمان 3500 متری
مشهد، خیابان دانش، دانش 10

66 واحدی ,
زمین 400 متری ,
کل :45 میلیارد تومان | متری :12.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#124713

فروش هتل و هتل آپارتمان 2100 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، عنصری 6

25 واحدی ,
زمین 400 متری ,
کل :13.800 میلیارد تومان | متری :6.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
#97994

فروش هتل و هتل آپارتمان 5600 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

112 واحدی ,
زمین 500 متری ,
کل :150 میلیارد تومان | متری :27 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/20
#184922

فروش هتل و هتل آپارتمان 1400 متری
مشهد، احمدآباد، احمد اباد

22 واحدی ,
زمین 500 متری ,
کل :30 میلیارد تومان | متری :18 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/19
#183837

فروش هتل و هتل آپارتمان 84 متری
مشهد، شارستان رضوی، نواب صفوی

1 واحدی ,
زمین 62 متری ,
کل :644 میلیون تومان | متری :10.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/14
#182747

فروش هتل و هتل آپارتمان 5000 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، هفده شهریور

80 واحدی ,
زمین 1500 متری ,
کل :75 میلیارد تومان | متری :15 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/14
#182421

فروش هتل و هتل آپارتمان 6000 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، دور میدان

80 واحدی ,
زمین 1240 متری ,
کل :55 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/13
#175906

فروش هتل و هتل آپارتمان 3100 متری
مشهد، جاده قوچان، سه راه فردوسی

17 واحدی ,
زمین 4300 متری ,
کل :14 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/13
#106110

فروش هتل و هتل آپارتمان 2800 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 2

50 واحدی ,
زمین 400 متری ,
کل :25 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/11
#180869

فروش هتل و هتل آپارتمان 1350 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، شیرودی

12 واحدی ,
زمین 220 متری ,
کل :4.500 میلیارد تومان | متری :3.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/08
#115760

فروش هتل و هتل آپارتمان 2400 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

32 واحدی ,
زمین 520 متری ,
کل :20 میلیارد تومان | متری :8.330 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/06
#179621

فروش هتل و هتل آپارتمان 1350 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 1

16 واحدی ,
زمین 429 متری ,
کل :13.500 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/06
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 9

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)