خرید فروش هتل و هتل آپارتمان مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
خرید فروش هتل و هتل آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

خرید فروش هتل و هتل آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#141096

فروش هتل و هتل آپارتمان 3000 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

41 واحدی ,
زمین 400 متری ,
کل :36 میلیارد تومان | متری :12 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#120974

فروش هتل و هتل آپارتمان 7100 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 2

90 واحدی ,
زمین 800 متری ,
کل :142 میلیارد تومان | متری :20 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#120895

فروش هتل و هتل آپارتمان 1500 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، دانش

30 واحدی ,
زمین 250 متری ,
کل :18 میلیارد تومان | متری :12 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#120324

فروش هتل و هتل آپارتمان 2340 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، باب الجواد

33 واحدی ,
زمین 280 متری ,
کل :40 میلیارد تومان | متری :17 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205215

فروش هتل و هتل آپارتمان 600 متری
مشهد، خیابان دانش، دانش 12

18 واحدی ,
زمین 350 متری ,
کل :6.500 میلیارد تومان | متری :18.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205212

فروش هتل و هتل آپارتمان 1550 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 29

28 واحدی ,
زمین 410 متری ,
کل :12.500 میلیارد تومان | متری :8 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#189135

فروش هتل و هتل آپارتمان 5000 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، هفده شهریور

80 واحدی ,
زمین 1000 متری ,
کل :26 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#46909

فروش هتل و هتل آپارتمان 4200 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

60 واحدی ,
زمین 600 متری ,
کل :70 میلیارد تومان | متری :16 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#46591

فروش هتل و هتل آپارتمان 1350 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، هویزه

20 واحدی ,
زمین 360 متری ,
کل :10 میلیارد تومان | متری :8.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204582

فروش هتل و هتل آپارتمان 3300 متری
مشهد، چهارراه شهدا، چهار باغ

82 واحدی ,
زمین 610 متری ,
کل :110 میلیارد تومان | متری :34 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204581

فروش هتل و هتل آپارتمان 1170 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 34

12 واحدی ,
زمین 257 متری ,
کل :6.500 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#120899

فروش هتل و هتل آپارتمان 3000 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، امام رضا 2

62 واحدی ,
زمین 320 متری ,
کل :35 میلیارد تومان | متری :12 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#39927

فروش هتل و هتل آپارتمان 1000 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 48

2 واحدی ,
زمین 160 متری ,
کل :3.300 میلیارد تومان | متری :3.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#203739

فروش هتل و هتل آپارتمان 2165 متری
مشهد، خیابان دانش، دانش

32 واحدی ,
زمین 665 متری ,
کل :18 میلیارد تومان | متری :8.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#106110

فروش هتل و هتل آپارتمان 2800 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 2

50 واحدی ,
زمین 400 متری ,
کل :25 میلیارد تومان | متری :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#110991

فروش هتل و هتل آپارتمان 1550 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

30 واحدی ,
زمین 335 متری ,
کل :14 میلیارد تومان | متری :8.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#105285

فروش هتل و هتل آپارتمان 750 متری
مشهد، خیابان دانش، دانش 8

20 واحدی ,
زمین 150 متری ,
کل :5 میلیارد تومان | متری :7 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#192570

فروش هتل و هتل آپارتمان 1600 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 29

24 واحدی ,
زمین 310 متری ,
کل :12.700 میلیارد تومان | متری :8 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#82399

فروش هتل و هتل آپارتمان 1800 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 33

21 واحدی ,
زمین 330 متری ,
کل :9 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
#202364

فروش هتل و هتل آپارتمان 595 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

40 واحدی ,
زمین 2820 متری ,
کل :10 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
#42278

فروش هتل و هتل آپارتمان 4410 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

50 واحدی ,
زمین 535 متری ,
کل :55 میلیارد تومان | متری :12.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/25
#182421

فروش هتل و هتل آپارتمان 6000 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، دور میدان

80 واحدی ,
زمین 1240 متری ,
کل :55 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/23
#47584

فروش هتل و هتل آپارتمان 1525 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 42

17 واحدی ,
زمین 300 متری ,
کل :7.040 میلیارد تومان | متری :6.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/11
#192273

فروش هتل و هتل آپارتمان 1500 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 34

30 واحدی ,
زمین 254 متری ,
کل :9.500 میلیارد تومان | متری :6.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/06
#192121

فروش هتل و هتل آپارتمان 1400 متری
مشهد، چهارراه دانش، دانش غربی

16 واحدی ,
زمین 250 متری ,
کل :6 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/05
#104620

فروش هتل و هتل آپارتمان 3500 متری
مشهد، خیابان دانش، دانش 10

66 واحدی ,
زمین 400 متری ,
کل :45 میلیارد تومان | متری :12.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#97994

فروش هتل و هتل آپارتمان 5600 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

112 واحدی ,
زمین 500 متری ,
کل :150 میلیارد تومان | متری :27 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188160

فروش هتل و هتل آپارتمان 2100 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، امام رضا 40

12 واحدی ,
زمین 256 متری ,
کل :15 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 10

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)