رهن و اجاره آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان خانه مغازه زمین مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205382

رهن و اجاره مغازه و تجاری 18 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 12

مجوز تجاری دائم ,
3 متر طول بر ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205380

رهن و اجاره دفتر کار 450 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 36

طبقه همکف و 1 و 2 ,
6 اتاقه ,
15 سال ساخت ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205376

رهن و اجاره دفتر کار 60 متری
مشهد، معلم، معلم 8

طبقه 2 ,
2 اتاقه ,
5 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :325 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205372

رهن و اجاره دفتر کار 65 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 58

طبقه 1 ,
1 اتاقه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205360

رهن و اجاره دفتر کار 40 متری
مشهد، معلم، معلم 6

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
9 سال ساخت ,
رهن :60 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205359

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 47

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205358

رهن و اجاره آپارتمان 126 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال آل احمد 26

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205357

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار آموزگار، آموزگار 8

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205356

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 19

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205355

رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، فرهنگ 19

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
16 سال ساخت ,
رهن :60 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205353

رهن و اجاره آپارتمان 62 متری
مشهد، معلم، معلم 1

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#197513

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد ۲۱

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#197508

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال۱۱

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205331

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد، خیابان مروارید، مروارید 16

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204942

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار دلاوران، اوایل نخل _ حاشیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 1334

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)