ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214372

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 32

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214341

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه ۲۴

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#213648

رهن و اجاره آپارتمان 82 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی 58

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#210477

رهن و اجاره آپارتمان 104 متری
مشهد، سناباد، سناباد ۱۵، طاهری ۱۴

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
22 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#207841

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال13

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.030 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#202127

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه77

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214437

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :85 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214429

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
رهن :55 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214427

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214425

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :950 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214422

رهن و اجاره آپارتمان 175 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214420

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
رهن :50 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214419

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214416

رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
مشهد، برکپور، برکپور

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214415

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
رهن :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214411

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214402

رهن و اجاره آپارتمان 102 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214401

رهن و اجاره آپارتمان 12 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

طبقه 4 ,
رهن :1 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214396

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214386

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214381

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214345

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد، قاسم آباد، استاد یوسفی

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214343

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، قاسم آباد، بلواراماميه

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#213385

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه19

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#210326

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#199444

رهن و اجاره آپارتمان 145 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 75

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :75 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214230

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد، معلم، معلم 57

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :20 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 132

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)