رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#196944

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، ارمان

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#196943

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار سرافرازان، رادان

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204832

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوری59

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204828

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوری22

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204825

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه66

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204734

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشميه66

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204730

رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد بلوار سرافرازان، غزال 14

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204728

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فكوري59

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204664

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی 20 رز9و9/1

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204033

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، سرفرازان 3

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204011

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثر جنوبی 22

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204262

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثر جنوبی 5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204183

رهن و اجاره آپارتمان 108 متری
مشهد بلوار سرافرازان، راضی4

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204135

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه66

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204063

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشميه52

طبقه 1 و 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :75 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204031

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، سرفرازان 3

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#203350

رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشميه40

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#196940

رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان18

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :60 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203833

رهن و اجاره آپارتمان 145 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 62 - فراز 2

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203820

رهن و اجاره آپارتمان 108 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 13

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203724

رهن و اجاره آپارتمان 108 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 13

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203162

رهن و اجاره آپارتمان 86 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان41

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :6 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203367

رهن و اجاره آپارتمان 86 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 41

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :6 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#202128

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، آرمان

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
رهن :13 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202779

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، نماز 17-آرمان13

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 48

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک آقای بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک جلال نوروزی,

گروه مشاورین املاک آرین
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهدی فروتن,

املاک برج سازان
091577XXXXX(نمایش کامل)