ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#215232

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 59

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#224077

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :140 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225105

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه40

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225091

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوری31

طبقه 1 و 2 ,
3 خوابه ,
11 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224245

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه36

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224480

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی20

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224340

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثرجنوبي 18

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224172

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#223900

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی24

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223879

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان9

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223874

رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 37

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223645

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه36

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#206423

رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
مشهد بلوار سرافرازان، خسروی 5

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223523

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازا 52 - خسروی 5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#223265

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان52

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#222238

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثر جنوبي18

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#220936

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 9

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :45 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#222832

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان 12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
#222705

رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران8

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
#222164

رهن و اجاره آپارتمان 76 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان15

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/30
#221989

رهن و اجاره آپارتمان 84 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، كوثرجنوبی18

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/30
#221797

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوری46

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/30
#221606

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان14

طبقه 1 و 4 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/30
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 7

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک مهدی فروتن,

املاک برج سازان
091577XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی حمیدی,

املاک ونک
093037XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس رضا خوش کنار,

مسکن سراسری آپادانا
091589XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محسن زینلی,

مشاورین مسکن دلتا
093934XXXXX(نمایش کامل)