ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#186375

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 59

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188472

رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
مشهد بلوار سرافرازان، رهايي 5/4

2 خوابه ,
رهن :90 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188205

رهن و اجاره آپارتمان 190 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، تقاطع هاشمیه فکوری35

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#176549

رهن و اجاره آپارتمان 124 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 63

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187684

رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی 18

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
14 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187757

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، نرسيده به نماز 9

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187737

رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز14

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#184859

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، قائمی

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#184127

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد بلوار سرافرازان، نماز 9

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :45 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#183167

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوری

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187338

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، مقابل ارغوان ۳

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#180413

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد بلوار سرافرازان، رهايي

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#186740

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 13 - رازی 8/1

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :150 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/23
#186442

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 38

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/23
#186200

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران 43

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/23
#186193

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان 13

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/23
#186381

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان25نیاوران

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
#186379

رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد بلوار سرافرازان، زیتون10

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
#186377

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز13رازی

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
#186369

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، شهرستانی10

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
#186367

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران8

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
#186305

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 13 - رازی 8/3

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
#186281

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 25 - نیاوران 20

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 48

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمدرضا صادقی,

آژانس مسکن 2000
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک جلال نوروزی,

گروه مشاورین املاک آرین
091552XXXXX(نمایش کامل)