رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#213232

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران19

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#210645

رهن و اجاره آپارتمان 131 متری
مشهد بلوار سرافرازان، رازی 2

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#206423

رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
مشهد بلوار سرافرازان، خسروی 5

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#212866

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشميه62

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212574

رهن و اجاره آپارتمان 112 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان52

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#196943

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار سرافرازان، رادان

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212640

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 9

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212634

رهن و اجاره آپارتمان 112 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 52

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212468

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار سرافرازان، راضی8/1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212453

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه64

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212200

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه38

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#210705

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، رهایی

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212312

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 38

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
30 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#212123

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، كوثر جنوبی19

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#212087

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، شاملو3

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#212078

رهن و اجاره آپارتمان 76 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز42

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#211946

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثر جنوبی ۱۸

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211782

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران 11 مجتمع الماس بلوک a

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211686

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز8

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211680

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی24

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211651

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، كوثرجنوبی18

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211315

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز7

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
#211011

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان14

طبقه 1 و 4 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
#211000

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان9

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :45 میلیون تومان | اجاره :200 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
#196944

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، ارمان

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 7

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهدی سلمانی رهنی,

املاک البرز
091506XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی حمیدی,

املاک ونک
093037XXXXX(نمایش کامل)