رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار شریعتی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار شریعتی
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار شریعتی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#213648

رهن و اجاره آپارتمان 82 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی 58

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#213647

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، دکتر خسابی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :37 میلیون تومان | اجاره :30 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#207033

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، اندیشه

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#213802

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، حسابی 2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :37 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213670

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، حسابی 2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :37 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#213124

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی10

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#212923

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212649

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، ادیب جنوبی 11

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212647

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شاهد 49

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212605

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212438

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی6و4

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#210850

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، حسابی.

طبقه 2 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#211903

رهن و اجاره آپارتمان 127 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، حجاب 46

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
رهن :45 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#211649

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رازی22/1

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#211917

رهن و اجاره آپارتمان 77 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، بهورز 5

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211662

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، یوسفیه6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#210169

رهن و اجاره آپارتمان 83 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی58

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211305

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی20

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
#211303

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، نهضت10

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
21 سال ساخت ,
رهن :17 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
#210913

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، میعاد8/3

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
#210907

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، اندیشه36

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
#210504

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی 58

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
#210374

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، خيابان استاديوسفي

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 8

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار شریعتی

goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک منوچهر قربانی,

املاک قصر
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای نوری,

آینده ساز
093632XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)