رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار شریعتی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار شریعتی
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار شریعتی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#264442

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، بین ادیب 48و50

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#235256

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، نرگس1/5

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264423

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی 5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264418

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، مشکینی 19

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264271

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی53

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264165

رهن و اجاره آپارتمان 35 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، آزاده7/5

طبقه 1 ,
15 سال ساخت ,
رهن :1 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264123

رهن و اجاره آپارتمان 84 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، آزاده32

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :16 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263521

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی70

طبقه 1 و 2 و 3 ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#255520

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی

طبقه -2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#253441

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263409

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، حجاب 35

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263394

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی 20

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263392

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، یوسفیه 6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263388

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رازی 22/1

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263380

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی 10

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263314

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی 74

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263306

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، امامیه 10

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262669

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی 35

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :24 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262668

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی 35

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :24 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262666

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی 59

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262664

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شاهد 44

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262655

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی 7

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 10

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار شریعتی

goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک عزیز اله علیزاده,

املاک سراسری ایرانیان
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک منوچهر قربانی,

املاک قصر
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهران پوراحمدی,

مسکن آرین
091520XXXXX(نمایش کامل)