رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار شریعتی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار شریعتی
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار شریعتی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#181908

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، امامیه 10

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :430 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189119

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، اندیشه 6

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188982

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی16

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188801

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، بهورز5/4

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188705

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شاهد34

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188275

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، امامیه10

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187555

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، میعاد 8

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#187341

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، حجاب35

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#187162

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#186991

رهن و اجاره آپارتمان 81 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی 58

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/24
#186419

رهن و اجاره آپارتمان 220 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، بلوارشريعتي

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :70 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/23
#186417

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، بلواراديب جنوبي

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/23
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/23
#186324

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، اندیشه24

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
#186113

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی73

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
#185584

رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، امامیه17

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/21
#185575

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی5

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/21
#185574

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، ازاده 26

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/21
#185358

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، حجاب17

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
16 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/20
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 63

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار شریعتی

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهادر شهراز,

املاک این سو و آن سو
093883XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)