رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار صیاد شیرازی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار صیاد شیرازی
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار صیاد شیرازی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#213096

رهن و اجاره آپارتمان 72 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، ویلا3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :760 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214145

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد 25 بن بست دوم

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#213844

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن 22

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :28 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#213893

رهن و اجاره آپارتمان 40 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن21

طبقه همکف ,
11 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/30
#213848

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن22

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :28 میلیون تومان | اجاره :70 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#213837

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، پیروزی 72حافظیه 13

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213750

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، حافظیه 7

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :720 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#212316

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن 22

طبقه 4 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :18 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#207099

رهن و اجاره آپارتمان 87 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد23

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#206501

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 21

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :60 میلیون تومان | اجاره :200 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213678

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، شهرستانی 3

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#213087

رهن و اجاره آپارتمان 74 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد 23

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213084

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حافظ 21

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#212663

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، صیادشیرازی 39

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :870 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#212231

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حافظیه11

طبقه 4 ,
1 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :21 میلیون تومان | اجاره :200 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213322

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حافظ 21

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213020

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حافظ 21

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#213016

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد 42

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#213012

رهن و اجاره آپارتمان 118 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن 35

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :60 میلیون تومان | اجاره :60 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212844

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حافظ21

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212275

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صياد42

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212672

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، هفت تیر23

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :45 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212626

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، حافظیه 13

طبقه 4 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :18 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212620

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 42

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212489

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حافظیه11

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212455

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن22

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :32 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#202392

رهن و اجاره آپارتمان 220 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن 33

طبقه 5 ,
4 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :115 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212227

رهن و اجاره آپارتمان 88 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، رحیم زاده 9

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#210359

رهن و اجاره آپارتمان 88 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، رحیم زاده 9

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 17

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار صیاد شیرازی

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آرش امامی,

املاک خانی
093380XXXXX(نمایش کامل)