ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار صیاد شیرازی
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار صیاد شیرازی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#263412

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیادشیرازی6

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263307

رهن و اجاره آپارتمان 104 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد6

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
رهن :60 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262701

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد27

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262690

رهن و اجاره آپارتمان 55 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صابر1

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :2.500 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262689

رهن و اجاره آپارتمان 104 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد6

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :60 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262687

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، شهرستانی3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262684

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، پیروزی61/8

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262661

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، 32صیاد

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :200 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262319

رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیادشیرازی9

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :150 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#261027

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، پیروزی64

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#261026

رهن و اجاره آپارتمان 155 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن 14

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262597

رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیادشیرازی19

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#261783

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، پیروزی 63

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#262400

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261936

رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد9

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :150 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261934

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی17

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261419

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد 21

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :1.150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261573

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حافظیه1

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :6 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261563

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن18

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :28 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261553

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 21

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :1.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261470

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد23

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :6 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261421

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی23

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :6 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261018

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن 18

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :28 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261016

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، شهرستانی 10

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261014

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حافظیه 1

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :6 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#260964

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، شهرستانی10

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#260963

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حافظیه1

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :6 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#260725

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد25

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 12

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار صیاد شیرازی

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک رضا اجباری,

املاک خانی
091580XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک عبدالرضا براتی,

املاک نارنجستان
091552XXXXX(نمایش کامل)