رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار صیاد شیرازی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار صیاد شیرازی
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار صیاد شیرازی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#224941

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#221346

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، سرو4

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226048

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، حافظیه 11

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226029

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد 32

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226021

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد 51

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225987

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 51

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225984

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225944

رهن و اجاره آپارتمان 68 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد57

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :14 میلیون تومان | اجاره :430 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225942

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد5

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225938

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد9/5

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225923

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد14

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225824

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حافظ21

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225808

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، فکوری11

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :200 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225803

رهن و اجاره آپارتمان 55 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد39

طبقه 3 ,
4 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :680 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225436

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صياد51

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.350 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225427

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صياد65

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225642

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حافظیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225486

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، حافظيه 11

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225384

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، شهرستانی 7و9

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225377

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، نور11

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225364

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، چراغچی17

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#220228

رهن و اجاره آپارتمان 81 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حافظیع 15

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#214372

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد 32

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#213084

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حافظ 21

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#212231

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حافظیه11

طبقه 4 ,
1 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :21 میلیون تومان | اجاره :200 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#212227

رهن و اجاره آپارتمان 88 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، رحیم زاده 9

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225187

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 17

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار صیاد شیرازی

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آرش امامی,

املاک خانی
093380XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس رضایی,

مشاورین مسکن کومه
093335XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک عبدالرضا براتی,

املاک نارنجستان
091552XXXXX(نمایش کامل)