رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار صیاد شیرازی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار صیاد شیرازی
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار صیاد شیرازی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#203864

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، نور

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203636

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد49

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :22 میلیون تومان | اجاره :330 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203635

رهن و اجاره آپارتمان 145 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، ویلا17

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :120 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203623

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، نور5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#202619

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی51

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#197513

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد ۲۱

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#195548

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صياد٢٩

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#195010

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد15

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#193427

رهن و اجاره آپارتمان 145 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، صارمی56 رحیم زاده9

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :90 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203387

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صياد19

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203371

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد 19

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203336

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صياد23

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203177

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، سرو8

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203091

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد29

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :70 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#202392

رهن و اجاره آپارتمان 220 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن 33

طبقه 5 ,
4 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :115 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
#202824

رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن20

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202329

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن 20،

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202328

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن44،

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202206

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، ویلا11

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
#202196

رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، وكیل آباد59

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
#202142

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صياد49

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :22 میلیون تومان | اجاره :330 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
#201245

رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، ويلا17

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :120 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
#201988

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد49

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :22 میلیون تومان | اجاره :330 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 114

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار صیاد شیرازی

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک . بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)