رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#202127

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه77

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#203247

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، صارمی 27 حاشیه

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :13 میلیون تومان | اجاره :2.550 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#202551

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، خاقانی14

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204858

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان17

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204836

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 11

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204831

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 11

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204829

رهن و اجاره آپارتمان 55 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، صارمی7

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204825

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه66

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204821

رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان4

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204780

رهن و اجاره آپارتمان 185 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان 8

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204771

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204760

رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، صارمی 7

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204736

رهن و اجاره آپارتمان 200 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان 33

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204734

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشميه66

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204730

رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، غزال 14

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204711

رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان4

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204664

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، پیروزی 20 رز9و9/1

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204569

رهن و اجاره آپارتمان 200 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان 33

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204554

رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، صارمي7

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204498

رهن و اجاره آپارتمان 175 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه16

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :130 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204426

رهن و اجاره آپارتمان 167 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشميه33

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :130 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 130

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار هاشمیه

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)