رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#215232

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 59

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226038

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد بلوار هاشمیه، روبه روی هاشمیه 57

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :70 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225991

رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :90 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225989

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225935

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه14

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225924

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد بلوار هاشمیه، نیاوران30

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :250 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225920

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه6

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :90 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225831

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، صارمی12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225828

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه47

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225821

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان36

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225812

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثر شمالی37

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225811

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، صارمی22

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :46 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225809

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار هاشمیه، حاشيه هاشمیه

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225799

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه87

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#224808

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد بلوار هاشمیه، خیابان لاله

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#224506

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#224501

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، صارمی22

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#224494

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد بلوار هاشمیه، لاله1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#224058

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه45

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#224052

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثر

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :950 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225644

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :70 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#199444

رهن و اجاره آپارتمان 145 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 75

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :75 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225365

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه57

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :14 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#224239

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه45

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225228

رهن و اجاره آپارتمان 155 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225184

رهن و اجاره آپارتمان 220 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 43

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :150 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 17

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار هاشمیه

goldenمشاور املاک قاسم عدالتیان,

نیلی
091532XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید مختاری,

مشاورین املاک مختاری
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی حمیدی,

املاک ونک
093037XXXXX(نمایش کامل)