ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214341

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه ۲۴

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#202127

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه77

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214437

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :85 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214416

رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، برکپور

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#199444

رهن و اجاره آپارتمان 145 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 75

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :75 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#213749

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، برکپور 8

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213570

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 29

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213556

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 29

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213526

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، برک پور8

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213494

رهن و اجاره آپارتمان 181 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه6

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213223

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه14

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#211251

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثرشمالی

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213312

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 14

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213284

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان 36

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213238

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان36

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213145

رهن و اجاره آپارتمان 73 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، كوثر6

طبقه زیرزمین ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213144

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه29

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213132

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان40/5

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#212872

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشميه64

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#210645

رهن و اجاره آپارتمان 131 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، رازی 2

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213032

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان 40/5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#213013

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 62

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#213010

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 64

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#213009

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثر 15

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :4.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212956

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد بلوار هاشمیه، بهار

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212873

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثر15

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :4.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212871

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشميه14

طبقه 7 ,
2 خوابه ,
رهن :100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 17

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار هاشمیه

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک اقای کریمی,

کریمی
093544XXXXX(نمایش کامل)