رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190775

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 77

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190772

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 33

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190769

رهن و اجاره آپارتمان 86 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، نبش سامانیه 1

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190768

رهن و اجاره آپارتمان 154 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 28

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190688

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه2

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190458

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190145

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه83

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#188159

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 85

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#181514

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان 38

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190497

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه61

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190496

رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
مشهد بلوار هاشمیه، بین28/5و28/7

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.050 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190495

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه33

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190493

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان29

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190491

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه10

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190488

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه26

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190486

رهن و اجاره آپارتمان 126 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه29

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190467

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 47

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190455

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 2 - لاله 3

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190453

رهن و اجاره آپارتمان 145 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان 19

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190380

رهن و اجاره آپارتمان 175 متری
مشهد بلوار هاشمیه، لاله

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190236

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه47

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190230

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 2

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190207

رهن و اجاره آپارتمان 262 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، باهنر 8

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190125

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه91

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190109

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، کوثر شمالی 35

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :45 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 130

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار هاشمیه

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)