رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار هاشمیه

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#265331

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :45 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264862

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، سرافرازان 13

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264815

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه12

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :75 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264809

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان 30

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264761

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264745

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان 30- پلاک 23

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264718

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#263676

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه12

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :95 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#263599

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 61

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :90 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#263550

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، برکپور

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#243180

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 14

طبقه 1 و 2 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264671

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#260729

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه10

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#256746

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 55

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#241211

رهن و اجاره آپارتمان 67 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه 35

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :980 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264498

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، حاشیه

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#260982

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار هاشمیه، برکپور

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264267

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار هاشمیه، هاشمیه12

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :95 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264235

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان 36

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264140

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، هنرستان36/4

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263571

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، اواسطه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
رهن :45 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263568

رهن و اجاره آپارتمان 77 متری
مشهد بلوار هاشمیه، اواخر

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263455

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار هاشمیه، پیروزی61

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 16

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار هاشمیه

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس هوشیار,

مشاورین املاک سامانیه
091580XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک قاسم عدالتیان,

نیلی
091532XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد عباسپور,

مسکن هاوین
091511XXXXX(نمایش کامل)