رهن و اجاره آپارتمان مشهد شاهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد شاهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد شاهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#135584

رهن و اجاره آپارتمان 114 متری
مشهد محدوده شاهد، بلوار شريعتي

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#134871

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده شاهد، بلوار انديشه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225951

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده شاهد، امامیه17

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#133828

رهن و اجاره آپارتمان 175 متری
مشهد محدوده شاهد، دکترحسابي

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225300

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه 9

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#224865

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده شاهد، فلاحی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :230 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224804

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی30

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224803

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده شاهد، بین حسابی35و37

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224800

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه9/3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224715

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده شاهد، شاهد44

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224708

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده شاهد، چهارراه اندیشه

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224404

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده شاهد، راستی12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224375

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده شاهد، چهارراه انديشه

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#223734

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده شاهد، استاد یوسفی

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223334

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده شاهد، فلاحی38/14

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#222399

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد شاهد، شاهد 67

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :630 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
#221900

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده شاهد، شاهد

طبقه زیرزمین ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/30
#221363

رهن و اجاره آپارتمان 40 متری
مشهد محدوده شاهد، بلوارشريعتي

طبقه زیرزمین ,
رهن :2.500 میلیون تومان | اجاره :360 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/29
#220777

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده شاهد، ابرار8/3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :22 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
#220487

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده شاهد، بلوارشريعتي

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
#220485

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده شاهد، بلوارشريعتي

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
#220027

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده شاهد، بین ادیب 46و48

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/26
#219744

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده شاهد، ادیب48و46

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/26
#219333

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد شاهد، شاهد44

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/24
#219325

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده شاهد، بین 35و37

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/24
#219299

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده شاهد، بین حسابی 35و37

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/24
#219193

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی35و37

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/24
#219186

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد شاهد، شاهد44

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/24
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 6

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص شاهد

goldenمشاور املاک شهاب رفیعی,

املاک کاسپین
093522XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی حمیدی,

املاک ونک
093037XXXXX(نمایش کامل)