رهن و اجاره آپارتمان مشهد شاهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد شاهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد شاهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264423

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد محدوده شاهد، شریعتی 5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#243431

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده شاهد، امامیه 68/1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264444

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده شاهد، حجاب 68

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264442

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده شاهد، بین ادیب 48و50

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264515

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد محدوده شاهد، استاد یوسفی

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264425

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی 35

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :900 هزار تومان | اجاره :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264418

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده شاهد، مشکینی 19

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#257234

رهن و اجاره آپارتمان 108 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی 38/7

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#253441

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد محدوده شاهد، شریعتی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263409

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده شاهد، حجاب 35

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263401

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده شاهد، شاهد 56/9

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
27 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263318

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده شاهد، تقاطع حسابی وامامیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263309

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه 9/3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :950 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262725

رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده شاهد، بیات3

طبقه زیرزمین ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :1 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262674

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه 71

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262669

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده شاهد، شریعتی 35

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :24 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262668

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده شاهد، شریعتی 35

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :24 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262666

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده شاهد، شریعتی 59

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262664

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده شاهد، شاهد 44

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262662

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی 35و37

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262645

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده شاهد، شریعتی35

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262531

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده شاهد، ادیب 48و50

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 9

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص شاهد

goldenمشاور املاک شهاب رفیعی,

املاک سراسری کاسپین
093522XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد جوادی حصار,

مشاورین املاک جوادی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آرش راد,

مسکن سراسری آزموده
091589XXXXX(نمایش کامل)