رهن و اجاره آپارتمان مشهد شاهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد شاهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد شاهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#203887

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده شاهد، فلاحی47

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203604

رهن و اجاره آپارتمان 55 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی55

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203599

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده شاهد، ادیب35/4

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
نوساز ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203595

رهن و اجاره آپارتمان 88 متری
مشهد شاهد، شاهد83/6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :250 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203488

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی32/12

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#197875

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده شاهد، امامیه

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203301

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه67 پلاک16/1

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203290

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی32 پلاک39

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203040

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده شاهد، امامیه66/1

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203038

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه67 پلاک16/1

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#202854

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی شمالی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#202880

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده شاهد، بلواردکتر حسابی41

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202830

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده شاهد، بلواراماميه

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :950 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202660

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه72

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202644

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده شاهد، نرگس1/8

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202176

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده شاهد، استادیوسفی10و12

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
رهن :65 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
#201808

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده شاهد، ادیب26 راستی2

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
16 سال ساخت ,
رهن :32 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
#201788

رهن و اجاره آپارتمان 40 متری
مشهد شاهد، شاهد50

طبقه زیرزمین ,
7 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
#201769

رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی38/6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
#201544

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه22 پلاک12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :45 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
#201236

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی شمالی41/4

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
#201374

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه61

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/25
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 60

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص شاهد

goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین محبوب,

مسکن کاخ
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک شهاب رفیعی,

املاک کاسپین
093522XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی میان بندی,

املاک اسکان
091511XXXXX(نمایش کامل)