رهن و اجاره آپارتمان مشهد شاهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد شاهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد شاهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#188990

رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
مشهد محدوده شاهد، حجاب69

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188801

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده شاهد، بهورز5/4

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188705

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد شاهد، شاهد34

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188243

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده شاهد، حجاب69

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
16 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#185861

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده شاهد، شريعتي

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187878

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده شاهد، ادیب 28

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :55 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187341

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده شاهد، حجاب35

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#187018

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده شاهد، شاهد

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :26 میلیون تومان | اجاره :340 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#186991

رهن و اجاره آپارتمان 81 متری
مشهد محدوده شاهد، شریعتی 58

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/24
#186604

رهن و اجاره آپارتمان 74 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه 63 - مشکینی 1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/23
#186419

رهن و اجاره آپارتمان 220 متری
مشهد محدوده شاهد، بلوارشريعتي

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :70 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/23
#186411

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده شاهد، بلوارانديشه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/23
#186329

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد شاهد، شاهد68

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
25 سال ساخت ,
رهن :22 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
#186324

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه24

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
#186093

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد شاهد، شاهد56/11

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
#183283

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد شاهد، شاهد 56

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :13 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
#183278

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد شاهد، شاهد 50

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
#185576

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه49

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/21
#185357

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده شاهد، شریعتی 29

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/20
#184909

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده شاهد، تقاطع حسابی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/19
#181904

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/19
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/19
#184613

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی شمالی 1

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/18
#184600

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده شاهد، ادیب35

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/18
#184110

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده شاهد، ادیب51

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 60

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص شاهد

goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهادر شهراز,

املاک این سو و آن سو
093883XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک شهاب رفیعی,

املاک کاسپین
093522XXXXX(نمایش کامل)