رهن و اجاره آپارتمان مشهد شاهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد شاهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد شاهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#213648

رهن و اجاره آپارتمان 82 متری
مشهد محدوده شاهد، شریعتی 58

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#213647

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده شاهد، دکتر خسابی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :37 میلیون تومان | اجاره :30 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#207033

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#213802

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی 2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :37 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213670

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی 2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :37 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#212899

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده شاهد، مشكینی43

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :520 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212649

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده شاهد، ادیب جنوبی 11

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212647

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد شاهد، شاهد 49

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212474

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه27

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212471

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد شاهد، شاهد4

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212438

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده شاهد، شریعتی6و4

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212396

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده شاهد، بلواراديب شمالي

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212394

رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده شاهد، بلوارانديشه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#210850

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی.

طبقه 2 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212268

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده شاهد، فلاحی59/3

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#211903

رهن و اجاره آپارتمان 127 متری
مشهد محدوده شاهد، حجاب 46

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
رهن :45 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211245

رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
#210907

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد محدوده شاهد، اندیشه36

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
#210892

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده شاهد، شاهد56/9

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
27 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
#210576

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده شاهد، مشكینی15

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
#210685

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده شاهد، بلوارانديشه56

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
#210504

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده شاهد، شریعتی 58

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
#210374

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده شاهد، خيابان استاديوسفي

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
#210372

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده شاهد، بلواراماميه

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
#208718

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده شاهد، فاطمیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
#208689

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
#208404

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده شاهد، حسابی36

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 6

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص شاهد

goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک شهاب رفیعی,

املاک کاسپین
093522XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد جوادی حصار,

مشاورین املاک جوادی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی حمیدی,

املاک ونک
093037XXXXX(نمایش کامل)