رهن و اجاره آپارتمان مشهد فلاحی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد فلاحی
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد فلاحی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#264442

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده فلاحی، بین ادیب 48و50

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264433

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد فلاحی، فلاحی 4/9

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
27 سال ساخت ,
رهن :38 میلیون تومان | اجاره :200 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#235256

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده فلاحی، نرگس1/5

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264430

رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
مشهد فلاحی، فلاحی 4/9

طبقه همکف ,
3 خوابه ,
27 سال ساخت ,
رهن :16 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264421

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده فلاحی، میثاق 10/9

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :950 هزار تومان | اجاره :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264271

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی53

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263521

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی70

طبقه 1 و 2 و 3 ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#255520

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده فلاحی، رفیعی

طبقه -2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263401

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده فلاحی، شاهد 56/9

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
27 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263394

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده فلاحی، رفیعی 20

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263381

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده فلاحی، فلاحی 38/3

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263380

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده فلاحی، رفیعی 10

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263314

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی 74

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262712

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد محدوده فلاحی، امامیه68/4

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :65 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262666

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی 59

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262664

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده فلاحی، شاهد 44

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262662

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده فلاحی، حسابی 35و37

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262655

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده فلاحی، رفیعی 7

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262654

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده فلاحی، میعاد 7/6

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262645

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی35

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262535

رهن و اجاره آپارتمان 87 متری
مشهد محدوده فلاحی، رفیعی 3

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262531

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده فلاحی، ادیب 48و50

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 10

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص فلاحی

goldenمشاور املاک اقای تدین,

نیلی
091550XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آرش راد,

مسکن سراسری آزموده
091589XXXXX(نمایش کامل)