ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد قاسم آباد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد قاسم آباد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/18
#184613

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، حسابی شمالی 1

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
11 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/18
#184600

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، ادیب35

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/18
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/18
#184592

رهن و اجاره آپارتمان 230 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، حجاب56

طبقه همکف ,
نوساز ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/18
#184504

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، نرگس4/4

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/18
#184477

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شریعتی39/22

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/18
#184459

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، اندیشه79

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/18
#183976

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحی19

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/18
#182340

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، تقاطع راستی و رستگاری

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :18 میلیون تومان | اجاره :220 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/18
#180478

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحی 38

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/18
#184119

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، امامیه66

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
#184115

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، اندیشه83

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
#184110

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، ادیب51

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
#184101

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، حجاب60

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :630 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
#184092

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحی1/6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
#183926

رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، آزاده7/5

طبقه 2 ,
15 سال ساخت ,
رهن :1 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
#183865

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، حجاب64

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
#183436

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحی1/6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
#181911

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد قاسم آباد، تقاطع شاهد و شریعتی

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
13 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
#181908

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد قاسم آباد، امامیه 10

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :430 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
#181904

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد قاسم آباد، اندیشه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
#183283

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شاهد 56

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :13 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
#183278

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شاهد 50

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
#182979

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شریعتی 70

طبقه زیرزمین ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
#179915

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد قاسم آباد، فلاحی

طبقه 1 و 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.050 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/14
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 109

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص قاسم آباد

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
092152XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک عليرضا داوريان پوستچي,

پارت مسكن
091507XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید پیرنیا,

املاک پیرنیا
091581XXXXX(نمایش کامل)