رهن و اجاره آپارتمان مشهد قاسم آباد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد قاسم آباد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد قاسم آباد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#236867

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شریعتی 73 خیابان راستان

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#237294

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد قاسم آباد، میعاد9

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#237293

رهن و اجاره آپارتمان 200 متری
مشهد قاسم آباد، حسابی شمالی3

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#237292

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد قاسم آباد، میعاد4/1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#237242

رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد قاسم آباد، شریعتی73

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :380 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#237241

رهن و اجاره آپارتمان 71 متری
مشهد قاسم آباد، حسابی37

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#237236

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد قاسم آباد، شریعتی60

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#237234

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد قاسم آباد، حجاب60

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#237232

رهن و اجاره آپارتمان 143 متری
مشهد قاسم آباد، اندیشه72

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#237005

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شریعتی 59 نیكی7

طبقه 4 ,
1 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#237003

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، نرگس1/2

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#236992

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شاهد19

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#236978

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، یوسفیه9

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#236920

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد قاسم آباد، شریعتی58

طبقه 6 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#236894

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد قاسم آباد، امامیه68

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :45 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#236880

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد قاسم آباد، حسابی22

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :62 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#236877

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، امامیه 75

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#236868

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، رفیعی5فجر3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#236855

رهن و اجاره آپارتمان 106 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، رفیعی16

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#236853

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شریعتی61

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :28 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#236851

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، میعاد5/2

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#236821

رهن و اجاره آپارتمان 136 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، حجاب 85

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#236820

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شریعتی 60

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#236349

رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شاهد 68

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :22 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#236293

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، حاشیه شریعتی

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :60 میلیون تومان | اجاره :5 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#236292

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، میعاد5/2

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#233685

رهن و اجاره آپارتمان 106 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، رفیعی16

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 11

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص قاسم آباد

goldenمشاور املاک فرید مشیری,

مسکن آرین
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خوشرو,

مسکن طاها
091512XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)