رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#205266

رهن و اجاره خانه ویلایی 90 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 63 - صابر 1

1 طبقه ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :200 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204965

رهن و اجاره خانه ویلایی 400 متری
مشهد، خیابان صدف، صدف

2 طبقه ,
6 خوابه ,
16 سال ساخت ,
رهن :60 میلیون تومان | اجاره :6.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204527

رهن و اجاره خانه ویلایی 170 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو9

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :110 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204121

رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، کوثر جنوبی، کوثر5

1 طبقه ,
2 خوابه ,
27 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204097

رهن و اجاره خانه ویلایی 120 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه93

2 طبقه ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204077

رهن و اجاره خانه ویلایی 260 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز24

2 طبقه ,
5 خوابه ,
25 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#202453

رهن و اجاره خانه ویلایی 210 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال 7

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204756

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، معاد، معاد16

2 طبقه ,
5 خوابه ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204742

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو 5

1 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :300 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204702

رهن و اجاره خانه ویلایی 220 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل آباد77

4 طبقه ,
10 خوابه ,
رهن :60 میلیون تومان | اجاره :20 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204697

رهن و اجاره خانه ویلایی 510 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش7

2 طبقه ,
5 خوابه ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :10 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204677

رهن و اجاره خانه ویلایی 140 متری
مشهد، سناباد، سناباد61

2 طبقه ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204675

رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بلوار خاقانی، خاقانی35 دقیقی18و20

1 طبقه ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204446

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش اموز 14

1 طبقه ,
2 خوابه ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#197887

رهن و اجاره خانه ویلایی 180 متری
مشهد، ناصرخسرو، ناصرخسرو

2 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#194390

رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، قاسم آباد، بلوارشريعتي

1 طبقه ,
3 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204126

رهن و اجاره خانه ویلایی 160 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، ایرج میرزا

1 طبقه ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#203966

رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت21

2 طبقه ,
1 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#203354

رهن و اجاره خانه ویلایی 110 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین29

2 طبقه ,
2 خوابه ,
16 سال ساخت ,
رهن :70 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#187046

رهن و اجاره خانه ویلایی 150 متری
مشهد، امیرکبیر، رودکی

2 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203727

رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال33

2 طبقه ,
1 خوابه ,
26 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203720

رهن و اجاره خانه ویلایی 130 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، بين دانش آموز22 و چهارراه دانش

2 طبقه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203644

رهن و اجاره خانه ویلایی 120 متری
مشهد، قاسم آباد، یوسفیه9/9

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :420 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 120

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)