ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#224928

رهن و اجاره خانه ویلایی 80 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیادشیرازی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225484

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سيدرضي22

2 طبقه ,
2 خوابه ,
24 سال ساخت ,
رهن :95 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225471

رهن و اجاره خانه ویلایی 70 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صياد63 صابر1 قاسمي17

1 طبقه ,
1 خوابه ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225465

رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، مقابل هاشميه57

2 طبقه ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :70 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225394

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت64

1 طبقه ,
3 خوابه ,
21 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :2.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#224233

رهن و اجاره خانه ویلایی 300 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال 23

2 طبقه ,
6 خوابه ,
19 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#222842

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان 33

1 طبقه ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225265

رهن و اجاره خانه ویلایی 500 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال 3

1 طبقه ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225093

رهن و اجاره خانه ویلایی 400 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، بين وکيل اباد7و9،

2 طبقه ,
6 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225092

رهن و اجاره خانه ویلایی 100 متری
مشهد، بلوار فکوری، فکوری11

2 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :16 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225069

رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بلوار پیروزی، نبش پیروزی20

1 طبقه ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#221872

رهن و اجاره خانه ویلایی 530 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال 1

1 طبقه ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#223035

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 31

1 طبقه ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224482

رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، خیابان صدف، صدف

2 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :45 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224426

رهن و اجاره خانه ویلایی 130 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن12

2 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224354

رهن و اجاره خانه ویلایی 65 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صابر 1

2 طبقه ,
1 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224333

رهن و اجاره خانه ویلایی 115 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صياد 54/1،

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224324

رهن و اجاره خانه ویلایی 150 متری
مشهد، فرامرز عباسی، ساجدي1/1،

1 طبقه ,
2 خوابه ,
26 سال ساخت ,
رهن :100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224284

رهن و اجاره خانه ویلایی 45 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز24،

1 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#223033

رهن و اجاره خانه ویلایی 135 متری
مشهد، بلوار فکوری، فکوری 35

1 طبقه ,
1 خوابه ,
13 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#221816

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار فکوری، حاشیه فکوری

1 طبقه ,
3 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223976

رهن و اجاره خانه ویلایی 150 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل اباد49

3 طبقه ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223970

رهن و اجاره خانه ویلایی 80 متری
مشهد، بلوار معلم، معلم

1 طبقه ,
2 خوابه ,
رهن :1 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223952

رهن و اجاره خانه ویلایی 80 متری
مشهد، خیابان صدف، صدف9

2 طبقه ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :45 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 18

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)