رهن و اجاره دفتر کار مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره دفتر کار مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره دفتر کار مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#225643

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه همکف ,
3 اتاقه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225162

رهن و اجاره دفتر کار 107 متری
مشهد، بلوار صارمی، صارمی

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225541

رهن و اجاره دفتر کار 360 متری
مشهد، بلوار سجاد، سجاد

طبقه همکف ,
رهن :400 میلیون تومان | اجاره :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225490

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، بين هاشميه38و40

طبقه همکف ,
3 اتاقه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225458

رهن و اجاره دفتر کار 360 متری
مشهد، بلوار سجاد، سجاد22

طبقه همکف ,
4 اتاقه ,
30 سال ساخت ,
رهن :400 میلیون تومان | اجاره :6 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225357

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، بین هاشمیه 38 و 40

طبقه همکف ,
3 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225344

رهن و اجاره دفتر کار 165 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد28و26

طبقه 2 ,
3 اتاقه ,
15 سال ساخت ,
رهن :60 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225137

رهن و اجاره دفتر کار 170 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز

طبقه زیرزمین ,
3 اتاقه ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225083

رهن و اجاره دفتر کار 75 متری
مشهد، بلوار سجاد، بين چهارراه بهار وبانک ملي

طبقه 2 ,
1 اتاقه ,
8 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225080

رهن و اجاره دفتر کار 68 متری
مشهد، بلوار سجاد، حاشيه سجاد-ساختمان پزشکان،

طبقه 2 ,
2 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :75 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225079

رهن و اجاره دفتر کار 68 متری
مشهد، بلوار سجاد، حاشيه سجاد-

طبقه 2 ,
2 اتاقه ,
8 سال ساخت ,
رهن :85 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225071

رهن و اجاره دفتر کار 170 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز عباسی15

طبقه همکف ,
3 اتاقه ,
12 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225043

رهن و اجاره دفتر کار 107 متری
مشهد، بلوار صارمی، صارمی30

طبقه همکف و 1 ,
2 اتاقه ,
17 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224875

رهن و اجاره دفتر کار 115 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر 19

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224863

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
مشهد، سناباد، حاشیه سناباد

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#192289

رهن و اجاره دفتر کار 250 متری
مشهد، رضاشهر، کلانتری

طبقه همکف ,
3 اتاقه ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224837

رهن و اجاره دفتر کار 70 متری
مشهد، قاسم آباد، امامیه30

طبقه 1 ,
1 اتاقه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#223022

رهن و اجاره دفتر کار 60 متری
مشهد، قاسم آباد، ابتدای دکتر حسابی

طبقه 1 ,
1 اتاقه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#221248

رهن و اجاره دفتر کار 45 متری
مشهد، بلوار خیام، خیام جنوبی 30

طبقه همکف ,
1 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224533

رهن و اجاره دفتر کار 154 متری
مشهد، بلوار وکیل اباد، وکیل اباد

طبقه 1 ,
4 اتاقه ,
25 سال ساخت ,
رهن :6 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224519

رهن و اجاره دفتر کار 140 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی

طبقه 2 ,
2 اتاقه ,
12 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224470

رهن و اجاره دفتر کار 112 متری
مشهد، بلوار سجاد، مرجان

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
5 سال ساخت ,
رهن :105 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224415

رهن و اجاره دفتر کار 10 متری
مشهد، بلوار دستغیب، دستغيب2

طبقه 3 ,
11 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :250 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224385

رهن و اجاره دفتر کار 160 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز 14

طبقه 1 ,
3 اتاقه ,
25 سال ساخت ,
اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 18

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)