رهن و اجاره دفتر کار مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره دفتر کار مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره دفتر کار مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#203810

رهن و اجاره دفتر کار 140 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 8 و 10

طبقه زیرزمین ,
3 اتاقه ,
25 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203747

رهن و اجاره دفتر کار 55 متری
مشهد، فرامرز عباسی، چهارراه فرامرز عباسي

طبقه 2 ,
1 اتاقه ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203737

رهن و اجاره دفتر کار 500 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 36

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 اتاقه ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :10 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203735

رهن و اجاره دفتر کار 140 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، بين وکيل آباد 8و10

طبقه زیرزمین ,
3 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203731

رهن و اجاره دفتر کار 55 متری
مشهد، فرامرز عباسی، چهارراه فرامرز عباسي/مجتمع ياس

طبقه 2 ,
1 اتاقه ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203618

رهن و اجاره دفتر کار 75 متری
مشهد، معلم، معلم8و10

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
5 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203612

رهن و اجاره دفتر کار 55 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز

طبقه 2 ,
1 اتاقه ,
15 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203609

رهن و اجاره دفتر کار 75 متری
مشهد، بلوار سجاد، بهار18

طبقه همکف ,
1 اتاقه ,
20 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203590

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
مشهد، ابوذر غفاری، ابوذر 12

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
نوساز ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203167

رهن و اجاره دفتر کار 50 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی50/1

طبقه 2 ,
1 اتاقه ,
نوساز ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203160

رهن و اجاره دفتر کار 20 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز31ميدان مهران

طبقه 1 ,
15 سال ساخت ,
رهن :1.500 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203157

رهن و اجاره دفتر کار 100 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز31میدان مهران

طبقه 1 ,
1 اتاقه ,
رهن :1.500 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#202754

رهن و اجاره دفتر کار 160 متری
مشهد، خیابان صدف، سيدمرتضي43

طبقه همکف و 1 و 2 ,
10 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#192289

رهن و اجاره دفتر کار 250 متری
مشهد، رضاشهر، کلانتری

طبقه همکف ,
3 اتاقه ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203050

رهن و اجاره دفتر کار 50 متری
مشهد، بزرگراه آزادی، حاشیه بزرگراه-حاشیه بلوار آزادی

طبقه 1 ,
1 اتاقه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203404

رهن و اجاره دفتر کار 130 متری
مشهد، آزادشهر، حاشیه استقلال

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
15 سال ساخت ,
اجاره :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203398

رهن و اجاره دفتر کار 130 متری
مشهد، آزادشهر، حاشیه استقلال

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
15 سال ساخت ,
اجاره :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203307

رهن و اجاره دفتر کار 45 متری
مشهد، معلم، حاشیه معلم

طبقه 2 ,
1 اتاقه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203219

رهن و اجاره دفتر کار 150 متری
مشهد، کوهسنگی، کوهسنگی4

طبقه 2 و 3 ,
4 اتاقه ,
5 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203187

رهن و اجاره دفتر کار 50 متری
مشهد، بلوار اقدسیه، اقدسیه 10

طبقه 2 ,
نوساز ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203181

رهن و اجاره دفتر کار 60 متری
مشهد، بلوار اقدسیه، اقدسیه6

طبقه 1 ,
1 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203180

رهن و اجاره دفتر کار 110 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو25و27

طبقه زیرزمین ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.550 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#202738

رهن و اجاره دفتر کار 75 متری
مشهد، معلم، بين معلم 8 و 10، پلاک 196

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
5 سال ساخت ,
رهن :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#201713

رهن و اجاره دفتر کار 60 متری
مشهد، بلوار امامت، بين امامت 37 و 39

طبقه زیرزمین و 1 ,
1 اتاقه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202627

رهن و اجاره دفتر کار 85 متری
مشهد، آب و برق، فكوری11و9

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
نوساز ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 83

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)