رهن و اجاره مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203445

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد، ایثارگران، ایثارگران23/4

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#202127

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه77

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#191220

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل آباد

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#187972

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، خیابان هفده شهریور 17

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :41 میلیون تومان | اجاره :5 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#186416

رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد، بلوار جمهوری، پروین اعتصامی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#186291

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، فدائیان اسلام، عرفانی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :950 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#170386

رهن و اجاره مغازه و تجاری 18 متری
مشهد، حافظ ( کوشش سیدی )، تقاطع بلوار کوشش و مهدی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#170383

رهن و اجاره مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، حافظ ( کوشش سیدی )، تقاطع کوشش و مهدی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#159858

رهن و اجاره مغازه و تجاری 17 متری
مشهد، بلوار امامیه، چهارراه مخابرات

مجوز تجاری دائم ,
رهن :35 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203856

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار صارمی، صارمی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :55 میلیون تومان | اجاره :200 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203852

رهن و اجاره آپارتمان 145 متری
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203850

رهن و اجاره آپارتمان 145 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه

طبقه همکف ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203841

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار سجادیه، سجادیه ۶

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203840

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 43

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203833

رهن و اجاره آپارتمان 145 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 62 - فراز 2

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203826

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار صارمی، صارمی 36

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :55 میلیون تومان | اجاره :200 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203821

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، کوثر شمالی، کوثر شمالی 10 - باهنر 6

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203820

رهن و اجاره آپارتمان 108 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافراز 13

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203810

رهن و اجاره دفتر کار 140 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 8 و 10

طبقه زیرزمین ,
3 اتاقه ,
25 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203795

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد، بلوار گلدیس، گلدیس

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 1325

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)