رهن و اجاره مغازه و تجاری مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره مغازه و تجاری مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره مغازه و تجاری مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#170383

رهن و اجاره مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، حافظ ( کوشش سیدی )، تقاطع کوشش و مهدی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#159858

رهن و اجاره مغازه و تجاری 17 متری
مشهد، بلوار امامیه، چهارراه مخابرات

مجوز تجاری دائم ,
رهن :35 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205261

رهن و اجاره مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 33/2 - فاز تجاری

مجوز تجاری دائم ,
6 متر طول بر ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205258

رهن و اجاره مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 33/2 - فاز تجاری

مجوز تجاری دائم ,
4 متر طول بر ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205231

رهن و اجاره مغازه و تجاری 62 متری
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان 33

مجوز تجاری دائم ,
17 متر طول بر ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205229

رهن و اجاره مغازه و تجاری 35 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، بین صیاد 49 و 51

مجوز تجاری دائم ,
7 متر طول بر ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205208

رهن و اجاره مغازه و تجاری 75 متری
مشهد، معلم، معلم55

نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205207

رهن و اجاره مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر23

نوساز ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205206

رهن و اجاره مغازه و تجاری 15 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، دورميدان صياد

نوساز ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :5 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205205

رهن و اجاره مغازه و تجاری 15 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال6

نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205204

رهن و اجاره مغازه و تجاری 40 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی30

نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205136

رهن و اجاره مغازه و تجاری 25 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، انتها صياد 27

مجوز تجاری دائم ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205096

رهن و اجاره مغازه و تجاری 25 متری
مشهد، بلوار سجاد، بين چهارراه بهار وبانک ملي

مجوز تجاری دائم ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204996

رهن و اجاره مغازه و تجاری 21 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی34

مجوز تجاری دائم ,
7 متر طول بر ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204975

رهن و اجاره مغازه و تجاری 18 متری
مشهد، ستاری، حاشیه ستاری

مجوز تجاری دائم ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204933

رهن و اجاره مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، الهیه، محمدیه

مجوز تجاری دائم ,
4 متر طول بر ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204918

رهن و اجاره مغازه و تجاری 32 متری
مشهد، تعبدی، نبش تعبدی

مجوز تجاری دائم ,
5 متر طول بر ,
رهن :1 میلیون تومان | اجاره :250 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204499

رهن و اجاره مغازه و تجاری 127 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، دورمیدان سیدرضی مجتمع تجاری

مجوز تجاری دائم ,
9 متر طول بر ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :7 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204118

رهن و اجاره مغازه و تجاری 21 متری
مشهد، بلوار امامت، بلوار امامت72

مجوز تجاری دائم ,
3 متر طول بر ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204116

رهن و اجاره مغازه و تجاری 23 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز23

مجوز تجاری دائم ,
23 متر طول بر ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204080

رهن و اجاره مغازه و تجاری 162 متری
مشهد، بلوار خیام، سجاد

مجوز تجاری دائم ,
25 متر طول بر ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :12 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204778

رهن و اجاره مغازه و تجاری 21 متری
مشهد، معلم، حاشیه سید رضی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204684

رهن و اجاره مغازه و تجاری 170 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی32/1

نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :15 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 142

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)