ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره مغازه و تجاری مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره مغازه و تجاری مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225970

رهن و اجاره مغازه و تجاری 50 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز41

نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225969

رهن و اجاره مغازه و تجاری 33 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز39

نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225968

رهن و اجاره مغازه و تجاری 15 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین19

نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225967

رهن و اجاره مغازه و تجاری 40 متری
مشهد، راهنمایی، برج سلمان

نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225966

رهن و اجاره مغازه و تجاری 60 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه62

نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225965

رهن و اجاره مغازه و تجاری 230 متری
مشهد، معلم، معلم50و48

نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :12 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225845

رهن و اجاره مغازه و تجاری 45 متری
مشهد، احمدآباد، حاشیه

مجوز تجاری دائم ,
4 متر طول بر ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :10 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225417

رهن و اجاره مغازه و تجاری 42 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشميه85 جنب آژانس بانوان

مجوز تجاری دائم ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225414

رهن و اجاره مغازه و تجاری 60 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشميه63 فاز تجاري

مجوز تجاری دائم ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225406

رهن و اجاره مغازه و تجاری 14 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو21

نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#220297

رهن و اجاره مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی

مجوز تجاری دائم ,
4 متر طول بر ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#225745

رهن و اجاره مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال آل احمد 54

مجوز تجاری دائم ,
4 متر طول بر ,
رهن :14 میلیون تومان | اجاره :220 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225744

رهن و اجاره مغازه و تجاری 17 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 58

5 متر طول بر ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225743

رهن و اجاره مغازه و تجاری 60 متری
مشهد، معلم، معلم 3

مجوز تجاری دائم ,
7 متر طول بر ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :4.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225742

رهن و اجاره مغازه و تجاری 135 متری
مشهد، معلم، معلم 16

مجوز تجاری دائم ,
10 متر طول بر ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :16 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225739

رهن و اجاره مغازه و تجاری 60 متری
مشهد، بلوار استقلال، استقلال 7

مجوز تجاری دائم ,
7 متر طول بر ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#225159

رهن و اجاره مغازه و تجاری 25 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیادشیرازی

مجوز تجاری دائم ,
5 متر طول بر ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
#210696

رهن و اجاره مغازه و تجاری 450 متری
مشهد، بلوار مصلی، مصلی 3

مجوز تجاری دائم ,
15 متر طول بر ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :5 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225477

رهن و اجاره مغازه و تجاری 16 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز عباسی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225474

رهن و اجاره مغازه و تجاری 120 متری
مشهد، معلم، معلم4

مجوز تجاری دائم ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :10 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225158

رهن و اجاره مغازه و تجاری 21 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر31

مجوز تجاری دائم ,
5 متر طول بر ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225102

رهن و اجاره مغازه و تجاری 400 متری
مشهد، بلوار سجاد، بین بهار و بزرگمهر

مجوز تجاری دائم ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :12 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#225100

رهن و اجاره مغازه و تجاری 200 متری
مشهد، بلوار سجاد، بين چهارراه بهار و بزرگمهر

مجوز تجاری دائم ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 27

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

مشاورین مسکن پارسیان
091175XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)