رهن و اجاره مغازه و تجاری مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره مغازه و تجاری مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره مغازه و تجاری مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#188613

رهن و اجاره مغازه و تجاری 15 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، حاشیه فرهنگ

مجوز تجاری دائم ,
3 متر طول بر ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188467

رهن و اجاره مغازه و تجاری 50 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 62

رهن :35 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188457

رهن و اجاره مغازه و تجاری 24 متری
مشهد، فرامرز عباسی، مجتمع کیان سنتر2

مجوز تجاری دائم ,
3 متر طول بر ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#183171

رهن و اجاره مغازه و تجاری 160 متری
مشهد، الهیه، بلوار محمدیه

مجوز تجاری دائم ,
16 متر طول بر ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188577

رهن و اجاره مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، حاشیه دانش اموز

مجوز تجاری دائم ,
3 متر طول بر ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188473

رهن و اجاره مغازه و تجاری 15 متری
مشهد، بلوار صارمی، صارمي 25

رهن :5 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188431

رهن و اجاره مغازه و تجاری 13 متری
مشهد، بلوار جانباز، پروما

مجوز تجاری دائم ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188428

رهن و اجاره مغازه و تجاری 60 متری
مشهد، کوثر شمالی، کوثر 14

مجوز تجاری دائم ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188424

رهن و اجاره مغازه و تجاری 17 متری
مشهد، بلوار دلاوران، غزال 14

رهن :1 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188418

رهن و اجاره مغازه و تجاری 45 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی 46

3 سال ساخت ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188381

رهن و اجاره مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188335

رهن و اجاره مغازه و تجاری 12 متری
مشهد، بلوار استاد یوسفی، یوسفی26

مجوز تجاری دائم ,
3 متر طول بر ,
رهن :1 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188334

رهن و اجاره مغازه و تجاری 100 متری
مشهد، آزاده، میعاد5

مجوز تجاری دائم ,
3.6 متر طول بر ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188298

رهن و اجاره مغازه و تجاری 16 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه44

نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187959

رهن و اجاره مغازه و تجاری 200 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، مجتمع پردیس

مجوز تجاری دائم ,
رهن :45 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187935

رهن و اجاره مغازه و تجاری 27 متری
مشهد، استقلال، استقلال

مجوز تجاری دائم ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :2.350 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187934

رهن و اجاره مغازه و تجاری 60 متری
مشهد، بلوار امامت، بین امامت 23 و25

مجوز تجاری دائم ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187930

رهن و اجاره مغازه و تجاری 13 متری
مشهد، بلوار جانباز، پروما

مجوز تجاری دائم ,
رهن :30 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187912

رهن و اجاره مغازه و تجاری 14 متری
مشهد، بلوار جانباز، پروما واحد 211

مجوز تجاری دائم ,
4 متر طول بر ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187895

رهن و اجاره مغازه و تجاری 14 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز عباسی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187886

رهن و اجاره مغازه و تجاری 230 متری
مشهد، معلم، بین معلم 48 و 50

مجوز تجاری دائم ,
7 متر طول بر ,
اجاره :12 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#186446

رهن و اجاره مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، بلوار پیروزی، خیابان صیاد شیرازی

مجوز تجاری دائم ,
5 متر طول بر ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#185445

رهن و اجاره مغازه و تجاری 50 متری
مشهد، قاسم آباد، شريعتي

مجوز تجاری دائم ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :4.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#181506

رهن و اجاره مغازه و تجاری 38 متری
مشهد، الهیه، بلوار الهیه

مجوز تجاری دائم ,
6 متر طول بر ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#188082

رهن و اجاره مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، بین دانش آموز 37 و 39

مجوز تجاری دائم ,
5 متر طول بر ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#188050

رهن و اجاره مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

مجوز تجاری دائم ,
3 متر طول بر ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 122

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)