رهن و اجاره مغازه و تجاری مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره مغازه و تجاری مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره مغازه و تجاری مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#257240

رهن و اجاره مغازه و تجاری 50 متری
مشهد، الهیه، الهیه 1

مجوز تجاری دائم ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263303

رهن و اجاره مغازه و تجاری 55 متری
مشهد، شهرک غرب، شاهد 71

مجوز تجاری دائم ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262808

رهن و اجاره مغازه و تجاری 21 متری
مشهد، فرامرز عباسی، کیان سنتر2

مجوز تجاری دائم ,
رهن :70 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262794

رهن و اجاره مغازه و تجاری 18 متری
مشهد، بلوار سجاد، سجاد جنب مجتمع تک

مجوز تجاری دائم ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262786

رهن و اجاره مغازه و تجاری 120 متری
مشهد، معلم، معلم4،

مجوز تجاری دائم ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :10 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262781

رهن و اجاره مغازه و تجاری 58 متری
مشهد، بلوار سجاد، سجاد جنب مجتمع تک مجتمع

مجوز تجاری دائم ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262780

رهن و اجاره مغازه و تجاری 11 متری
مشهد، بلوار سجاد، مجتمع تک

مجوز تجاری دائم ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262779

رهن و اجاره مغازه و تجاری 22 متری
مشهد، بلوار سجاد، مجتمع تک

مجوز تجاری دائم ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262746

رهن و اجاره مغازه و تجاری 126 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، دورمیدان سید رضی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :6 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262734

رهن و اجاره مغازه و تجاری 63 متری
مشهد، فلاحی، فلاحی 50

نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262733

رهن و اجاره مغازه و تجاری 27 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت74

نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262615

رهن و اجاره مغازه و تجاری 50 متری
مشهد، بلوار شریعتی، نرگس

مجوز تجاری دائم ,
اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#170386

رهن و اجاره مغازه و تجاری 18 متری
مشهد، حافظ ( کوشش سیدی )، تقاطع بلوار کوشش و مهدی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#170383

رهن و اجاره مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، حافظ ( کوشش سیدی )، تقاطع کوشش و مهدی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#159858

رهن و اجاره مغازه و تجاری 17 متری
مشهد، بلوار امامیه، چهارراه مخابرات

مجوز تجاری دائم ,
رهن :15 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#262430

رهن و اجاره مغازه و تجاری 15 متری
مشهد، خیابان خسروی نو ( اندرزگو )، بازار سرشور

3 متر طول بر ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :4.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#262428

رهن و اجاره مغازه و تجاری 16 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، بازار سرشور

مجوز تجاری دائم ,
3 متر طول بر ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :1.900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#262366

رهن و اجاره مغازه و تجاری 16 متری
مشهد، بلوار وکیل اباد 67، وکیل اباد

مجوز تجاری دائم ,
رهن :2.500 میلیون تومان | اجاره :480 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#262325

رهن و اجاره مغازه و تجاری 100 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیادشیرازی30

مجوز تجاری دائم ,
12 متر طول بر ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :7.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 26

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)