رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#203486

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1000 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 42

20 واحدی ,
زمین 250 متری ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#200669

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 2300 متری
مشهد، امام خمینی، عدل خمینی

39 واحدی ,
زمین 550 متری ,
اجاره :500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/24
#200041

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 300 متری
مشهد، بازار سرشور، سرشور4

16 واحدی ,
زمین 135 متری ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/22
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/14
#196149

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1140 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 36

8 واحدی ,
زمین 255 متری ,
اجاره :180 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/13
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/06
#160942

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 2000 متری
مشهد، میدان شهدا، امام خميني 8

30 واحدی ,
زمین 340 متری ,
اجاره :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/14
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/24
#146987

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 3000 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

36 واحدی ,
زمین 400 متری ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/01
#135572

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 750 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 8

20 واحدی ,
زمین 150 متری ,
اجاره :280 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/12
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/07
#140087

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1000 متری
مشهد، چهارراه شهدا، آیت الله بهجت

18 واحدی ,
زمین 250 متری ,
اجاره :400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/06
#140430

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 410 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، صدر 8.1

5 واحدی ,
زمین 260 متری ,
اجاره :54 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/06
#137997

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 950 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، عنصری

20 واحدی ,
زمین 350 متری ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :330 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/28
#136426

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 300 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 31

7 واحدی ,
زمین 100 متری ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :55 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/21
#133184

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 950 متری
مشهد، آیت الله بهجت، آیت الله بهجت

17 واحدی ,
زمین 182 متری ,
اجاره :300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/01
#131879

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 950 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا5 چهنو

17 واحدی ,
زمین 295 متری ,
اجاره :315 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/03/25
#128148

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 300 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 36

8 واحدی ,
زمین 150 متری ,
اجاره :50 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/03/01
#124255

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1200 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، نبش امام رضا 57

28 واحدی ,
زمین 330 متری ,
اجاره :15 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/02/08
#124048

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 550 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضای 15

14 واحدی ,
زمین 310 متری ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :180 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/02/08
#123256

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 850 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، دانش9

9 واحدی ,
زمین 220 متری ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :90 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/02/05
#122486

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 3000 متری
مشهد، چهارراه خسروی، اندرز گو

25 واحدی ,
زمین 1000 متری ,
رهن :200 هزار تومان | اجاره :1 میلیارد تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/01/31
#120938

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 700 متری
مشهد، طبرسی (بلوار اول)، نوغان

18 واحدی ,
زمین 290 متری ,
رهن :560 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/01/20
#120871

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 700 متری
مشهد، بلوار عبادی (خواجه ربیع)، عبادی 32

11 واحدی ,
زمین 250 متری ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :15 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/01/19
#118251

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1000 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 42

20 واحدی ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/12/15
#116416

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 390 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 3

14 واحدی ,
زمین 200 متری ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :125 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/11/30
#115675

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1000 متری
مشهد، دانش غربی، دانش غربی 1

16 واحدی ,
زمین 320 متری ,
رهن :1 میلیون تومان | اجاره :280 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/11/25
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 2

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)