معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری
در حال جستجو ...

معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#227428

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، میدان حر

1 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :1.700 میلیارد تومان | متری :85 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#262732

فروش خانه ویلایی 160 متری
مشهد بلوار فکوری، (شهرک طالقانی) بهارستان5

1 طبقه ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262545

فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد22

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#261878

فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد22

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261664

فروش خانه ویلایی 270 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هنرستان 34

3 طبقه ,
6 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#260086

فروش خانه ویلایی 270 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هنرستان 34،

3 طبقه ,
6 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#255829

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن35-گلدیس8

2 طبقه ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :700 میلیون تومان | متری :123.460 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/24
#253450

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد بلوار فکوری، فکوری59

1 طبقه ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :400 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/23
#253166

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد بلوار فکوری، فکوری59

1 طبقه ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :400 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/22
#253014

فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، شقایق 4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/22
#252953

معاوضه خانه ویلایی 600 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد شیرازی 24

1 طبقه ,
2 خوابه ,
27 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/21
#252792

فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، شقایق4

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.200 میلیارد تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/21
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/17
#248655

فروش خانه ویلایی 80 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هنرستان36

2 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :350 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/16
#248461

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد بلوار فکوری، فکوری 42

1 طبقه ,
3 خوابه ,
26 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/14
#244300

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد بلوار فکوری، فکوری 42

1 طبقه ,
3 خوابه ,
26 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/12
#244154

فروش خانه ویلایی 160 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد 54/1

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/11
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/11
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/11
#242594

فروش خانه ویلایی 160 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد 54/1،

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :200 میلیون تومان | متری :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/10
#242560

فروش خانه ویلایی 305 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد شیرازی

2 طبقه ,
5 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/09
#177644

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافراز 13

1 طبقه ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/07
#240389

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشمیه 34

1 طبقه ,
3 خوابه ,
21 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :4.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/04
#238479

فروش خانه ویلایی 355 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، دلاوران13

2 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :887.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/03
#238088

فروش خانه ویلایی 173 متری
مشهد بلوار فکوری، فکوری62

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :605.500 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 4

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار فکوری

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهندس بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمیدرضا براتی مشهدی,

املاک براتی
091564XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ابولفضل محبی,

املاک محبی
091055XXXXX(نمایش کامل)