معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار پیروزی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار پیروزی
در حال جستجو ...

معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار پیروزی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#126613

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، دهخدا

1 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.050 میلیارد تومان | متری :3.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204693

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، حاشیه ویلا

1 طبقه ,
3 خوابه ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204570

فروش خانه ویلایی 317 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هنرستان 33

3 طبقه ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :3 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204461

فروش خانه ویلایی 168 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هاشمیه55

3 طبقه ,
6 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :2.140 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204423

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن16

2 طبقه ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :320 میلیون تومان | متری :2.560 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#201637

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد بلوار پیروزی، دهخدا

2 طبقه ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :1.250 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/21
#198208

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد بلوار پیروزی، پیروزی36و38

2 طبقه ,
4 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.500 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/19
#188324

فروش خانه ویلایی 320 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن34

1 طبقه ,
3 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/18
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/17
#197344

فروش خانه ویلایی 392 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هاشمیه 30

1 طبقه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.650 میلیارد تومان | متری :4.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/16
#178804

فروش خانه ویلایی 284 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، خاقانی11

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :3.870 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/14
#193977

فروش خانه ویلایی 800 متری
مشهد بلوار پیروزی، پیروزی 60

1 طبقه ,
30 سال ساخت ,
کل :3.200 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/09
#193953

فروش خانه ویلایی 255 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هنرستان 23

1 طبقه ,
5 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :1.150 میلیارد تومان | متری :4.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/09
#193912

فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، ویلا 9

1 طبقه ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.440 میلیارد تومان | متری :2.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/09
#192813

فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، صیاد28

1 طبقه ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.380 میلیارد تومان | متری :2.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/06
#190754

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، شهر آرا6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#189593

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، ویلا

2 طبقه ,
6 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189314

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد بلوار پیروزی، پیروزی 15/1

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188733

فروش خانه ویلایی 525 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن 15

2 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :15.800 میلیارد تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188427

فروش خانه ویلایی 525 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن 15

2 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.580 میلیارد تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187359

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، برونسی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#186752

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، برونسی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 10

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار پیروزی

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)