معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار پیروزی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار پیروزی
در حال جستجو ...

معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار پیروزی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262545

فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، صیاد22

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#261878

فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، صیاد22

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261664

فروش خانه ویلایی 270 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هنرستان 34

3 طبقه ,
6 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#260086

فروش خانه ویلایی 270 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هنرستان 34،

3 طبقه ,
6 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#227428

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد بلوار پیروزی، میدان حر

1 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :1.700 میلیارد تومان | متری :85 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#178804

فروش خانه ویلایی 284 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، خاقانی11

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :3.870 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
#255829

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن35-گلدیس8

2 طبقه ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :700 میلیون تومان | متری :123.460 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/24
#253450

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، فکوری59

1 طبقه ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :400 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/23
#253166

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، فکوری59

1 طبقه ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :400 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/22
#252953

معاوضه خانه ویلایی 600 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، صیاد شیرازی 24

1 طبقه ,
2 خوابه ,
27 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/21
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/17
#248655

فروش خانه ویلایی 80 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هنرستان36

2 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :350 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/16
#248461

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، فکوری 42

1 طبقه ,
3 خوابه ,
26 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/14
#244300

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، فکوری 42

1 طبقه ,
3 خوابه ,
26 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/12
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/11
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/10
#240389

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هاشمیه 34

1 طبقه ,
3 خوابه ,
21 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :4.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/04
#238088

فروش خانه ویلایی 173 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، فکوری62

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :605.500 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/03
#237439

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هاشمیه 34،

1 طبقه ,
3 خوابه ,
21 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :410 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/03
#236924

فروش خانه ویلایی 173 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، فکوری62

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :605.500 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/02
#230989

معاوضه خانه ویلایی 231 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، پرستوی 7

1 طبقه ,
3 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :3.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/02
#236926

فروش خانه ویلایی 173 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، فکوری 62

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :605.500 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/31
#234952

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، صياد27

1 طبقه ,
3 خوابه ,
21 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/15
#220541

معاوضه خانه ویلایی 264 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، فکوری پنج / شهرستانی پنج

2 طبقه ,
5 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :1.100 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/12
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/12
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 4

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار پیروزی

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک رضا سخندان,

املاک اعتماد
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مسعود میرزائی,

مشاورین املاک میرزائی
091537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسام لرد,

مسکن هورا
091565XXXXX(نمایش کامل)