پیش خرید آپارتمان مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
پیش خرید آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

پیش خرید آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#178779

پیش فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، رضاشهر، رضوی

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
کل :465 میلیون تومان | متری :2.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189853

پیش فروش آپارتمان 135 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافراز52/2

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
کل :337.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#153621

پیش فروش آپارتمان 155 متری
مشهد، رضاشهر، رضوی39

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
کل :425 میلیون تومان | متری :2.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#187008

پیش فروش آپارتمان 110 متری
مشهد، امام هادی، امام هادی 5/1

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
کل :132 میلیون تومان | متری :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#180030

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار محمدیه، محمدیه24

طبقه 1 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189529

پیش فروش آپارتمان 70 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، راضی4

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
کل :70 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189369

پیش فروش آپارتمان 130 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافراز 5 يا کوثرجنوبي 12

طبقه 1 و 2 و 3 ,
3 خوابه ,
کل :377 میلیون تومان | متری :2.900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#186396

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه5

طبقه 2 و 4 ,
2 خوابه ,
کل :1.850 میلیارد تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#186003

پیش فروش آپارتمان 115 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه5

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :218 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#184808

پیش فروش آپارتمان 105 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق10.برندمعرف منطقه..

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#171425

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه3/2

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
کل :180 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189414

پیش فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار محمدیه، محمدیه10

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
کل :171 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189229

پیش فروش آپارتمان 83 متری
مشهد، بلوار سجادیه، سجادیه20

طبقه 6 ,
2 خوابه ,
کل :140 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189228

پیش فروش آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار آموزگار، آموزگار29

طبقه 1 و 2 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189164

پیش فروش آپارتمان 135 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافراز52/2

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
کل :337.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189147

پیش فروش آپارتمان 135 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافراز52/2

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
کل :337.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#177603

پیش فروش آپارتمان 130 متری
مشهد، قاسم آباد، شهید فلاحی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
کل :286 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188761

پیش فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، سروش، سروش19

طبقه 4 و 6 ,
3 خوابه ,
کل :640 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188656

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، فراز7

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
کل :254 میلیون تومان | متری :2.540 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188254

پیش فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، سروش، سروش19

طبقه 4 و 6 ,
3 خوابه ,
کل :640 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#171426

پیش فروش آپارتمان 140 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه3/2

طبقه 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :252 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188582

پیش فروش آپارتمان 155 متری
مشهد، بلوار اندیشه، رازی17/7

طبقه 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :310 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188369

پیش فروش آپارتمان 110 متری
مشهد، الهیه، الهیه4

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
کل :220 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188359

پیش فروش آپارتمان 175 متری
مشهد، کوثر شمالی، کوثر شمالی 9

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
کل :910 میلیون تومان | متری :5.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 57

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)