لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید فروش آپارتمان مشهد

#363253 فروش آپارتمان 138 متری
مشهد، بلوار شهید رفیعی، فجر4

قیمت : 345 میلیون تومان

#379943 فروش آپارتمان 151 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، 1

قیمت : 440 میلیون تومان
5

#376781 فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار شهید رفیعی، رفیعی26میعاد9

قیمت : 355 میلیون تومان

#379932 فروش آپارتمان 200 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، 18

قیمت : 1 میلیارد تومان

#360677 فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار شهید رفیعی، رفیعی24

قیمت : 255 میلیون تومان

#381560 فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، آبکوه، مجد21

قیمت : 220 میلیون تومان

#376612 فروش آپارتمان 82 متری
مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی59/2

قیمت : 200 میلیون تومان

#381751 فروش آپارتمان 85 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، 9

قیمت : 180 میلیون تومان

#382019 فروش آپارتمان 180 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال

قیمت : 695 میلیون تومان
2

#376783 فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، فلاحی، فلاحی1/2

قیمت : 400 میلیون تومان
1

#370116 فروش آپارتمان 108 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صياد١٤

قیمت : 385 میلیون تومان
3

#376784 فروش آپارتمان 150 متری
مشهد، بهورز، بهورز5/4

قیمت : 420 میلیون تومان

#381884 فروش آپارتمان 125 متری
مشهد، بلوار گلدیس، گلدیس 16

قیمت : 210 میلیون تومان

#376782 فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، محمدیه2

قیمت : 245 میلیون تومان
3

#376785 فروش آپارتمان 106 متری
مشهد، بلوار شهید رفیعی، رفیعی16

قیمت : 230 میلیون تومان
1

#352635 فروش آپارتمان 130 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ابتدای صیاد

قیمت : 481 میلیون تومان

#381879 فروش آپارتمان 67 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد

قیمت : 165 میلیون تومان
5

#341287 فروش آپارتمان 56 متری
مشهد، بلوار سجادیه، سجادیه 6

قیمت : 95,200 میلیون تومان
15

#206999 فروش آپارتمان 350 متری
مشهد، رضاشهر، زکریا

قیمت : 2 میلیارد تومان
11

#379831 فروش آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اوایل اقبال

قیمت : 540 میلیون تومان
10

#382220 فروش آپارتمان 170 متری
مشهد، قاسم آباد، بهورز

قیمت : 600 میلیون تومان
10

#350031 فروش آپارتمان 105 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اوایل برسلانی

قیمت : 380 میلیون تومان
9

#382467 فروش آپارتمان 73 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی72

قیمت : 205 میلیون تومان
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال