لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید فروش آپارتمان در مشهد با وام

#412998 فروش آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال 19

قیمت : 190 میلیون تومان
وام : 40 میلیون تومان
طبقه 4
2 خوابه
12 سال ساخت
6 دانگ ملکی
جنوبی
3

#412834 فروش آپارتمان 92 متری
مشهد، بلوار نماز، نماز 28

قیمت : 331 میلیون تومان
وام : 29 میلیون تومان
طبقه 6
2 خوابه
2 سال ساخت
آسانسور
6

#412820 فروش آپارتمان 85 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه30

قیمت : 280 میلیون تومان
وام : 50 میلیون تومان
طبقه 6
2 خوابه
1 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#413534 فروش آپارتمان 123 متری
مشهد، بلوار محمدیه، محمدیه

قیمت : 325,950 میلیون تومان
وام : 80 میلیون تومان
طبقه 3
3 خوابه
آسانسور
ملکی

#413553 فروش آپارتمان 104 متری
مشهد، بلوار صادقیه، صادقیه

قیمت : 280 میلیون تومان
وام : 30 میلیون تومان
طبقه 1
3 خوابه
ملکی

#413566 فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار محمدیه، خدادادی

قیمت : 370 میلیون تومان
وام : 75 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
5 سال ساخت
آسانسور

#413586 فروش آپارتمان 105 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه

قیمت : 315 میلیون تومان
وام : 35 میلیون تومان
طبقه 4
2 خوابه
آسانسور
ملکی

#413408 فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، قاسم آباد، تقاطع اندیشه و ادیب

قیمت : 270 میلیون تومان
وام : 50 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
18 سال ساخت
6 دانگ ملکی

#412155 فروش آپارتمان 88 متری
مشهد، بلوار اقدسیه، نبش38

قیمت : 286 میلیون تومان
وام : 35 میلیون تومان
طبقه 4
2 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی

#412124 فروش آپارتمان 108 متری
مشهد، بلوار اقدسیه، 21

قیمت : 378 میلیون تومان
وام : 50 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی
شمالی

#411861 فروش آپارتمان 78 متری
مشهد، قاسم آباد، اندیشه

قیمت : 225 میلیون تومان
وام : 25 میلیون تومان
طبقه 7
2 خوابه
4 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#411855 فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، قاسم آباد، تربیت

قیمت : 310 میلیون تومان
وام : 45 میلیون تومان
طبقه 4
2 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی
غربی

#374037 فروش آپارتمان 85 متری
مشهد، الهیه، سجادیه 32

قیمت : 195 میلیون تومان
وام : 50 میلیون تومان
طبقه 1، 2، 3
2 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی
دو ممر

#401969 فروش آپارتمان 115 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه 30

قیمت : 391 میلیون تومان
وام : 40 میلیون تومان
طبقه 1، 2، 3، 4، 5
2 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی
جنوبی

#399336 فروش آپارتمان 80 متری
مشهد، الهیه، سجادیه 34

قیمت : 160 میلیون تومان
وام : 15 میلیون تومان
طبقه 4
2 خوابه
2 سال ساخت
6 دانگ ملکی

#399333 فروش آپارتمان 80 متری
مشهد، الهیه، سجادیه 34

قیمت : 160 میلیون تومان
وام : 15 میلیون تومان
طبقه 4
2 خوابه
2 سال ساخت
6 دانگ ملکی

#399290 فروش آپارتمان 108 متری
مشهد، الهیه، رحمانیه 31

قیمت : 310 میلیون تومان
وام : 85 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
3 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#399618 فروش آپارتمان 80 متری
مشهد، الهیه، الهیه 25،باغشنی 11

قیمت : 210 میلیون تومان
وام : 50 میلیون تومان
طبقه 7
2 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی
جنوبی

#399620 فروش آپارتمان 56 متری
مشهد، الهیه، مجیدیه 27

قیمت : 120 میلیون تومان
وام : 20 میلیون تومان
طبقه 3
1 خوابه
5 سال ساخت
6 دانگ ملکی
شمالی
1

#411976 فروش آپارتمان 94 متری
مشهد، بلوار صادقیه، نبش ضرابی 4

قیمت : 319,600 میلیون تومان
وام : 40 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی
غربی
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال