لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

رهن و اجاره آپارتمان مشهد

3

#379969 رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار فکوری، فکوری18

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 900 هزار تومان

#379971 رهن و اجاره آپارتمان 220 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد26

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 4 میلیون تومان
7

#379467 رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، اسدالله زاده، مسعودشرقی

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,700 میلیون تومان
10

#376321 رهن و اجاره آپارتمان 145 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد9

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 3,300 میلیون تومان
17

#377286 رهن و اجاره آپارتمان 155 متری
مشهد، بلوار شهید رفیعی، رفیعی6

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 1,300 میلیون تومان

#360816 رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 25

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,300 میلیون تومان

#382360 رهن و اجاره آپارتمان 114 متری
مشهد، قاسم آباد، سجادیه

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان

#382364 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، قاسم آباد، مشکینی

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان

#382368 رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
مشهد، قاسم آباد، استاد یوسفی

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 700 هزار تومان

#382374 رهن و اجاره آپارتمان 92 متری
مشهد، قاسم آباد، اندیشه

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان

#382377 رهن و اجاره آپارتمان 92 متری
مشهد، قاسم آباد، مجیدیه

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان

#382379 رهن و اجاره آپارتمان 92 متری
مشهد، قاسم آباد، مجیدیه

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 400 هزار تومان

#382383 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، قاسم آباد، فلاحی

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 750 هزار تومان

#382389 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، قاسم آباد، مجیدیه

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان

#382391 رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، قاسم آباد، اندیشه

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان

#382395 رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد، قاسم آباد، اندیشه

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان

#382398 رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، قاسم آباد، الهیه

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان

#382409 رهن و اجاره آپارتمان 76 متری
مشهد، قاسم آباد، امامیه۷۹

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 490 هزار تومان

#382414 رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، قاسم آباد، رازی

رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 50 هزار تومان

#382419 رهن و اجاره آپارتمان 114 متری
مشهد، قاسم آباد، سجادیه

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان

#382428 رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، قاسم آباد، تقاطع اندیشه وحسابی

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 650 هزار تومان

#382430 رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد، قاسم آباد، مجیدیه

رهن : 7 میلیون تومان
اجاره : 750 هزار تومان

#382434 رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد، بلوار سجاد، حامد جنوبی

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,900 میلیون تومان
5

#357345 رهن و اجاره آپارتمان 145 متری
مشهد، قاسم آباد، فلاحی

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 400 هزار تومان
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال