لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

رهن و اجاره خانه ویلایی در مشهد

#385333 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، احمدآباد، بلوار رضا

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان
4 خوابه
زمین 250 متری

#353935 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، قاسم آباد، رستگاری

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 250 متری
دو نبش

#399775 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 28

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان
3 خوابه
زمین 250 متری
دو ممر

#399730 رهن و اجاره خانه ویلایی 170 متری
مشهد، قاسم آباد، اندیشه 36

رهن : 35 میلیون تومان
اجاره : 700 هزار تومان
1 خوابه
زمین 170 متری
شمالی

#397016 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت3

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 5,500 میلیون تومان
3 خوابه
زمین 250 متری
شمالی

#380619 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بهشتی، حاشیه بهشتی

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 250 متری
شرقی و غربی

#399622 رهن و اجاره خانه ویلایی 500 متری
مشهد، بلوار باهنر، باهنر 3

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 12 میلیون تومان
7 خوابه
زمین 500 متری
3

#388327 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، آب و برق، 7 تیر ارشاد

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 1,800 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 250 متری

#399540 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، کوثر جنوبی، کوثر 9

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 250 متری
جنوبی

#384938 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، احمدآباد، ابونصر

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 8 میلیون تومان
5 خوابه
زمین 250 متری
جنوبی

#353038 رهن و اجاره خانه ویلایی 700 متری
مشهد، فداییان اسلام ( نخریسی )، فداییان

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 6,500 میلیون تومان
1 خوابه
زمین 700 متری
شمالی

#402686 رهن و اجاره خانه ویلایی 140 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 18

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 4 میلیون تومان
6 خوابه
زمین 140 متری
شرقی و غربی

#388206 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، انوری، 10

رهن : 210 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
3 خوابه
زمین 250 متری
شمالی
2

#398272 رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 32

رهن : 150 میلیون تومان
اجاره : 200 هزار تومان
2 خوابه
زمین 125 متری
شمالی

#402203 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، رضاشهر، خاقانی 35

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1,700 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 250 متری
جنوبی

#402389 رهن و اجاره خانه ویلایی 150 متری
مشهد، بلوار اندیشه، اندیشه 71 - نبش مشکینی 7

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 750 هزار تومان
2 خوابه
زمین 150 متری
شمالی

#387126 رهن و اجاره خانه ویلایی 350 متری
مشهد، بلوار رضوی، حاشیه رضوی

رهن : 150 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
2 خوابه
زمین 350 متری
شمالی و جنوبی

#389379 رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، احمدآباد، دادگر

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان
4 خوابه
زمین 200 متری
شمالی

#399075 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 6 میلیون تومان
5 خوابه
آسانسور
زمین 250 متری
جنوبی

#398997 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، احمدآباد، ابوذر

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 5 میلیون تومان
5 خوابه
زمین 250 متری
جنوبی
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال