لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد

#378797 رهن و اجاره خانه ویلایی 500 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، 20.1

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 5 میلیون تومان

#382455 رهن و اجاره خانه ویلایی 140 متری
مشهد، میدان تربیت، معلم 75

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 1,100 میلیون تومان
6

#378105 رهن و اجاره خانه ویلایی 210 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه26

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 3,500 میلیون تومان

#353038 رهن و اجاره خانه ویلایی 700 متری
مشهد، فداییان اسلام ( نخریسی )، فداییان

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 6,500 میلیون تومان

#382137 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت17

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان
4

#381983 رهن و اجاره خانه ویلایی 180 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه77

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
1

#376957 رهن و اجاره خانه ویلایی 255 متری
مشهد، رضاشهر، دهخدا

رهن : 220 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان

#381849 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار پیروزی، خاقانی 35

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,700 میلیون تومان

#381937 رهن و اجاره خانه ویلایی 600 متری
مشهد، بلوار شهید صادقی ( سازمان آب )، وحدت1و3

رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 12 میلیون تومان

#381647 رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بلوار رستمی، رستمی 53

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,300 میلیون تومان

#381525 رهن و اجاره خانه ویلایی 500 متری
مشهد، بلوار سجاد، بهار

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 8 میلیون تومان
1

#381234 رهن و اجاره خانه ویلایی 500 متری
مشهد، بلوار سجاد، بهار

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 8 میلیون تومان

#381284 رهن و اجاره خانه ویلایی 270 متری
مشهد، کوثر جنوبی، کوثر جنوبی

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان

#381137 رهن و اجاره خانه ویلایی 300 متری
مشهد، بلوار حسابی، حسابي37و35

رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان

#381098 رهن و اجاره خانه ویلایی 300 متری
مشهد، قاسم آباد، حسابی شمالی

رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان

#381007 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، قاسم آباد، بولوار شریعتی

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان

#381051 رهن و اجاره خانه ویلایی 190 متری
مشهد، جاهدشهر، جاهدشهر13

رهن : 2 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان

#380619 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بهشتی، حاشیه بهشتی

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان

#380332 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار رضوی، رضوی 31

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 1,300 میلیون تومان
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال