لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید فروش آپارتمان تهران

11

#344253 فروش آپارتمان 60 متری
تهران، اندیشه، فاز یک

قیمت : 23 میلیون تومان
4
2
1

#344137 فروش آپارتمان 180 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 3,240 میلیارد تومان
1

#344154 فروش آپارتمان 220 متری
تهران، فرشته، فرشته

قیمت : 4,400 میلیارد تومان
1

#344156 فروش آپارتمان 180 متری
تهران، فرشته، فرشته

قیمت : 3,060 میلیارد تومان
1

#344190 فروش آپارتمان 350 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 6,300 میلیارد تومان
1

#344196 فروش آپارتمان 151 متری
تهران، فرشته، فرشته

قیمت : 2,110 میلیارد تومان
1

#344208 فروش آپارتمان 210 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 4,200 میلیارد تومان
1

#344211 فروش آپارتمان 185 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 3,700 میلیارد تومان
1

#344219 فروش آپارتمان 210 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 3,700 میلیارد تومان
1

#344222 فروش آپارتمان 200 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 4 میلیارد تومان
12

#343832 فروش آپارتمان 240 متری
تهران، شریعتی، جورابچی

قیمت : 5,200 میلیارد تومان
3

#343920 فروش آپارتمان 340 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 8,500 میلیارد تومان
2
1

#343922 فروش آپارتمان 115 متری
تهران، محمودیه، محمودیه

قیمت : 1,180 میلیارد تومان
1

#343779 فروش آپارتمان 160 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 1,920 میلیارد تومان
1

#343781 فروش آپارتمان 150 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 2,030 میلیارد تومان
1

#343786 فروش آپارتمان 135 متری
تهران، محمودیه، محمودیه

قیمت : 2,030 میلیارد تومان
1

#343789 فروش آپارتمان 410 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 12,300 میلیارد تومان
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال